Cysyniad Hive Collaborative

Gadwch i'n arbenigwyr cymwys a phrofiadol gymryd gofal o'ch gofynion Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch,ac Adnoddau Dynion. Rhyddhawch amser eich staff er mwyn iddynt allu canolbwyntio ar ddefnyddio eu cryfderau i hybu'r busnes, boed hynny drwy greu incwm ychwanegol neu gynnig gwasnaeth i'ch cwsmeriaid. The Hive Collaborative - Rydym yn gwmni integredig o'r Wyddgrug, Gogledd Cymru, sy'n canolbwyntio ar Gymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch a Iechyd Galwedigaethol. Rydym yn gwasanaethu siroedd Cymru lleol; Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd a Wrecsam. Hefyd, rydym yn gwasanaethau ardaloedd yng Ngogledd Orllewin Lloegr; Swydd Gaer, Glannau Merswy, Swydd Gaerhirfryn a Manceinion Fwyaf. Os yw'ch busnes y tu hwnt i'r ardaloedd yma, plis cysylltwch i drafod posibiliadau partneriaethau, gyda llawer yn gallu cael ei gwblhau ar-lein. Rydym yn cynnig cynghoriaeth safonau diwydiant blaengar, cyngor a chyrsiau Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol, Iechyd Galwedigaethol a Chymorth Cyntaf. Bydd ein 'Hive' o gynghorwyr a hyfforddwyr yn gweithio gyda'ch cwmni i gyflawni atebion llawn i'ch oblygiadau gorfodol yn y maes Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol. Cafodd ein enw cwmni "the Hive Collaborative" ei ddewis gan ein tȋm i gyfleu cydweithrediad o arbenigwyr, i gyd yn cydweithio i gyflawni un gôl, sef cwblhau y brosiect rydych yn ei aseinio i ni yn llwyddiannus . Mae hyn yn ein atgoffa o 'wenyn mewn cwch gwenyn'. . gyflawni un gôl, sef cwblhau y brosiect rydych yn ei aseinio i ni yn llwydiannus.Mae hyn yn ein atgoffa o 'gwenyn mewn cwch gwenyn'.

debbie hillierdebbie hillier
17:17 20 Apr 22
I did Paediatric first aid course today and also did the top up online course. The online course was easy to navigate and could do it at my own pace which worked around my working shifts.Then I did the face to face course today. Ian Bennington was friendly down to earth and professional, he put us at ease straight away. He explained everything clearly and made sure we understood what to do.Highly recommended
Kersha SKersha S
02:23 02 Apr 22
Throughout the years I have taken various first aid courses, however as a first time mum I decided to take the paediatric first aid course so I could learn first aid techniques specifically for babies and children. I wasn’t sure what to expect from the course but it far exceeded any expectations I had. The course was well organized and the instructor Dr Emma was brilliant. This is the first time I’ve had a medical professional teach me a first aid course and I can honestly said it made such a difference in how the course was taught. Dr Emma broke the first aid course down into simple and easy techniques to remember and I felt a lot more prepared and confident by the end of the class. Highly recommend this class!
Nicci DeffeeNicci Deffee
14:47 22 Mar 22
Fantastic day – very informative with plenty of hands on practice. Receiving first aid training by a trained medical professional really made the difference. Highly recommended
Nic MilnerNic Milner
15:20 01 Mar 22
Excellent training provider. I did a First Aid at work course with The Hive Collaborative and it was informative and delivered professionally by professionals within the medical sector. Highly recommended.
sims4 worldsims4 world
14:29 15 Jan 22
It was a pleasure to spend a Saturday having fun whilst also learning how to deal with accident/medical emergencies that can happen within the setting I work.Emma and Imogen kept a good pace and had fun.I now feel comfortable and confident to deal with anything that could occur within my setting and look forward to seeing them again to refresh and retrain
js_loader

Partneru gyda yr Hive Collaborative

Pan fyddwch yn partneru gyda ni, gallwn weithio gyda chi cyn lleiad, neu po fwyaf ac ydych ein hangen. Gallwn helpu drwy greu canllawiau, creu polisiau a hyfforddiant yn ogystal a chynnig cefnogaeth cynhwysfawr a chyngor ar faterion cain a chyfreithlon. Peidiwch a phoeni, gallem ofalu am eich busnes yn gyflawn.

Cyngor Am Ddim a Chynigion Arbennig

Derbyniwch wybodaeth am ganllawiau cyfredol, cyngor, rhestrau gwirio, siartiau llif, pecynnau cymorth a mwy am faterion Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol trwy e-bost. Cadwch un gam o flaen eich cystadleuwyr, ac yn fwy na dim, cadwch eich staff yn iach, llawn cymhelliant ac yn gynhyrchiol. Mae ein e-byst wythnosol and cael eu cynhyrchu a'u gyrru gan ein arbenigwyr Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol a hefyd 100% am ddim! Yn ychwanegol i'r cyngor angenrheidiol, byddwch hefyd yn derbyn cynigion arbennig yn ogystal a gostyngiadau ar ein gwasanaeth a chynhyrchion.

*Bydd Amodau a Thelerau yn gyswllt a chynigion arbennig, sylwch fanylion ar bob cynnig ar-wahan.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth a chyngor am ddim drwy glicio yma

Cyngor a Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

Croeso i adran Iechyd a Diogelwch yr Hive Collaborative. Rydym yn cynnig ymgynghoriaeth a chyngor i amrywiaeth eang o fusnesau mawr a bach. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant Iechyd a Diogelwch wyneb yn wyneb, ar-lein a rhithiol. Mae cwmni sydd â enw da o ran iechyd a diogelwch yn gwmni bydd staff eisiau gweithio gyda, cwmni bydd sefydliadau eisiau gwneud busnes gyda a chwmni bydd cwsmeriaid eisiau prynu gan. Gadwch i ni helpu wella eich enw da o fewn iechyd a diogelwch. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y gwelwch enillion yn eich buddsoddiad pan fo'r cyhoedd, staff a'ch cwsmeriaid yn dechrau adnabod eich newidiadau posatif o fewn maes iechyd a diogelwch. Yn ogystal, mae'n bwysig eich bod yn sicrhau bod eich Rheolaeth Adnoddau Dynol o safon (HR). Mae ein cynghorwyr yn gwybod yn union beth yw gofynion cyfreithiol eich busnes. Mae gennym y wybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad ymarferol o sut i gydbwyso gofynion y busnes gyda cydymffurfiaeth. Dyma pam bod busnesau o bob maint yn ymddiried ynnom i'w cefnogi gyda gofynion cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch. Rydym yn cynnig gwasanaethau cynhwysfawr a hyblyg sy'n golygu y gallwch ofyn am gymorth a chontract o unrhyw faint. Ein Gwasanaeth Ymgynghoriaeth Iechyd a Diogelwch - Mae busnesau yn ein penodi ni am ein arbenigedd a phrofiad yn maes Iechyd a Diogelwch. Efallai eu bod yn cael trafferth dod o hyd i Reolwr neu Swyddog Iechyd a Diogelwch. Mae busnesau eraill yn syml eisiau canolbwyntio ar eu tasgau busnes craidd e.e. rhoi gwasanaeth i'w cwsmeriaid, datblygu'r busnes, creu incwm. Rydym hefyd yn cynorthwyo busnesau bach/canolig drwy weithio ochr yn ochr gyda nhw a chefnogi eu swyddodion iechyd a diogelwch cyfredol mewn tasgau arbenigol e.e. Asesiad Risg Tân. Gallwn gynnig cymorth ar gyfer prosiectau unigol, a/neu, os oes angen i chi gael ymgynghorwyr iechyd a diogelwch allanol, gallwn gael ein henwebu fel eich ymgynghorwyr iechyd a diogelwch cymwys.

Darganfyddwch fwy am ein Cyngor a Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

Health and Safety Awareness training

Hyfforddiant a Chyngor Adnoddau Dynol

Croeso i adran Adnoddau Dynol yr Hive Collaborative. Rydym yn cynnig cefnogaeth ymgynghoriaeth Adnoddau Dynol i nifer eang o fusnesau. Mae'r rhain yn cynnwys Unig Fasnachwyr, Busnesau Bach i Ganolig yn ogystal â Chwmnioedd Cyfyngedig Cyhoeddus. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant wyneb-yn-wyneb, ar-lein a rhithiol. Rydym yn falch o gyhoeddi bod pob un o'n ymgynghorwyr Adnoddau Dynol yn aelodau CIPD ac yn cwblhau datblygiad proffesiynol parhaus pob blwyddyn i wneud yn siwr bod eu gwybodaeth ynglŷn â dulliau ysbrydoledig o weithio yn gyfredol. Mae cwmni sydd â enw da o ran Adnoddau Dynol yn gwmni bydd staff eisiau gweithio gyda, cwmni bydd sefydliadau eisiau gwneud busnes gyda a chwmni bydd cwsmeriaid eisiau prynu gan. Gadwch i ni helpu wella eich enw da o fewn Adnoddau Dynol. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y gwelwch enillion yn eich buddsoddiad pan fo'r cyhoedd, staff a'ch cwsmeriaid yn dechrau adnabod eich newidiadau posatif Adnoddau Dynol. Yn ogystal, mae'n bwysig eich bod yn sicrhau bod eich Rheolaeth Adnoddau Dynol o safon (HR). Mae ein cynghorwyr yn gwybod yn union beth yw gofynion cyfreithiol eich busnes. Mae gennym y wybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad ymarferol o sut i gydbwyso gofynion y busnes gyda cydymffurfiaeth. Dyma pam bod busnesau o bob maint yn ymddiried ynnom i'w cefnogi gyda gofynion cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch. Rydym yn cynnig gwasanaethau cynhwysfawr a hyblyg sy'n golygu y gallwch ofyn am gymorth a chontract o unrhyw faint. Hive Collaborative a COFID-19 Mae COFID-19 yn parhau i newid a datblygu. Bydd yr Hive Collaborative yn cynnig cyngor cyfoes, adnoddau a chanllawiau i gefnogi ein cwsmeriaid gymaint a sydd phosibl. Tanysgrifiwch i'n e-byst wythnosol am gyngor Cofid-19 AM-DDIM yn ogystal a phynciau Adnoddau Dynol newydd ac angenrheidiol.

Darganfyddwch fwy am ein Hyfforddiant a Chyngor Adnoddau Dynol

Cyrsiau Cymorth Cyntaf

Mae pob un o'n hyfforddwyr cymorth cyntaf gyda chefndiroedd meddygol argyfwng. Nid yw'r lefel yma o brofiad yn angenrheidiol ar gyfer hyfforddwyr cymorth cyntaf ond rydym wedi chwilio am yr unigolion mwyaf cymwys a hynod wybodus i ddarparu'r hyfforddiant gorau posib. Maent oll yn berchen ar gymwysterau hyfforddi a dysgu hefyd. Gallwn ddarparu cyrsiau cymorth cyntaf ar eich safle chi , neu gallwch fynychu un o'n cyrsiau agored gyda aelodau eraill o'r cyhoedd. Rydym hefyd yn gallu arwain cyrsiau yn ystod oriau anghymdeithasol e.g. noswetihiau a penwythnosau. Adborth diweddar: Hwn yw'r cwrs cymorth cyntaf gorau 'rydw i wedi mynychu ers 25 mlynedd o weithio gyda plant a phobl ifanc. Kelly, NEWCIS, Wyddgrug 8 o Dachwedd 2021. Rydym yn hapus i rannu adborth cyrsiau eraill gyda chi hefyd.

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (FAW)

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (FAW)

Hwn yw'r cwrs llawn, Cymorth Cyntaf yn y Gweithle i safon diwydiant. Mae'n gwrs 3 diwrnod, wyneb yn wyneb gyda opsiynau dysgu cyfunol ar gael.

Hwn yw'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle y byddwch ei angen os yw'ch gweithle, amgylchedd neu ddigwyddiad yn cael ei gategoreiddio fel rhywle risg uchel e.e. gweithio â phrosesau poeth, gweithgynhyrchu, adeiladu neu lleoliadau gyda offer symudol. Mae ysgolion, gwestai a chartrefi gofal hefyd o fewn yr un categori yn ddibynol ar y nifer o weithwyr, westeion neu breswylwyr sy'n bresenol. Yn ogystal a hyn, efallai y byddwch angen y cwrs hwn os yw'ch sefydliad wedi uniaethu bod hyfforddiant cymorth cyntaf ychwanegol yn anghenrheidiol e.e. aelod o staff gyda anabledd neu gyflwr meddygol.

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle Mewn Argyfwng

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle Mewn Argyfwng

Hwn yw'r cwrs llawn, Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng i safon diwydiant. Mae'n gwrs 1 diwrnod, wyneb yn wyneb.

Hwn yw'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng y byddwch ei angen os yw'ch gweithle, amgylchedd neu ddigwyddiad yn cael ei gategoreiddio fel rhywle risg isel, gyda llai na 25 o bobl e.e. swyddfa bychan. Bydd yn rhoi'r gallu a'r hyder i'r deiliaid (eich cynorthwyydd cymorth cyntaf enwebedig) i ddelio gyda unrhyw sefyllfeydd cymorth cyntaf mewn argyfwng.

Os ydych angen y cwrs yma ar gyfer nifer fawr o ddeiliaid, efallai y bydd yn fwy cost-effeithiol i ni ddod atoch chi. Rydym yn awgrymu'n gryf i chi rannu eich asesiad risg cymorth cyntaf gyda ni. Mae hyn yn golygu y gallwn ychwaegu elfennau arbennnig i'r cwrs safonol yn ddibynol ar y math o argyfwng bydd eich gweithle yn debygol o wynebu.

Cymorth Cyntaf Pediatreg

Cymorth Cyntaf Pediatreg

Hwn yw'r cwrs llawn, Cymorth Cyntaf Pediatreg i safon diwydiant. Mae'n gwrs deuddydd, wyneb-yn-wyneb gyda opsiynau dysgu cyfunol ar gael.

Hwn yw'r Cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg y byddwch ei angen os yw'ch gweithle, amgylchedd neu ddigwyddiad yn delio hefo plant a babanod.

Os ydych angen y cwrs yma ar gyfer nifer fawr o ddeiliaid, efallai y bydd yn fwy cost-effeithiol i ni ddod atoch chi. Rydym yn awgrymu'n gryf i chi rannu eich asesiad risg cymorth cyntaf gyda ni os yw'n tynnu sylw at risg uchel e.e. plant neu fabanod gyda anableddau neu gyflyrau meddygol. Mae hyn yn golygu y gallwn ychwaegu elfennau arbennig i'r cwrs safonol yn ddibynol ar y math o argyfwng bydd eich gweithle yn debygol o wynebu.

Cwrs Cyfunol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Cwrs Cyfunol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Hwn yw'r cwrs llawn CYFUNOL, safon diwydiant, Cymorth Cyntaf yn y Gweithle. Mae'n gwrs 3 diwrnod, un diwrnod ar-lein (6 awr) a 2 ddiwrnod yn y dosbarth (12 awr).

Hwn yw'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle y byddwch ei angen os yw'ch gweithle, amgylchedd neu ddigwyddiad yn cael ei gategoreiddio fel rhywle risg uchel e.e. gweithio â phrosesau poeth, gweithgynhyrchu, adeiladu neu lleoliadau gyda offer symudol. Mae ysgolion, gwestai a chartrefi gofal hefyd o fewn yr un categori yn ddibynol ar y nifer o weithwyr, westeion neu breswylwyr sy'n bresenol. Yn ogystal a hyn, efallai y byddwch angen y cwrs hwn os yw'ch sefydliad wedi uniaethu bod hyfforddiant cymorth cyntaf ychwanegol yn anghenrheidiol e.e. aelod o staff gyda anabledd neu gyflwr meddygol.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r sgilliau angenrheidiol i'ch cynorthwywyr cyntaf dynodedig ddelio gyda salwch ac anafiadau penodol yn y gweithle.

Y newyddion diweddaraf o'n blog

Cartref Rhagfyr 6, 2021