Hive Collaborative

Rydym ni yn gwmni Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol Rydym yn gwmni cendlaethol, integredig o'r Wyddgrug, Gogledd Cymru, sy'n canolbwyntio ar Gymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol a Iechyd Galwedigaethol. Rydym yn falch bod gennym 2 aelod o staff sy'n siarad Cymraeg yn rhugl. Rydym yn cynnig cynghoriaeth safonau diwydiant blaengar, cyngor a chyrsiau ym mhob agwedd o Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol, Iechyd Galwedigaethol a Chymorth Cyntaf. Bydd ein 'Hive' o gynghorwyr a hyfforddwyr yn gweithio gyda'ch cwmni i gyflawni atebion llawn rownd y ril i'ch oblygiadau gorfodol yn y maes Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol.

Cafodd ein enw cwmni "the Hive Collaborative" ei ddewis gan ein tȋm i gyfleu cydweithrediad o arbenigwyr, i gyd yn cydweithio i gyflawni un gôl, sef cwblhau y brosiect rydych yn ei aseinio i ni yn llwydiannus.Mae hyn yn ein atgoffa o 'gwenyn mewn cwch gwenyn'.

Mae Ymgynghori Yn Fwy Na Chynnig Cyngor - Yn ogystal a delio gyda'ch materion cyfoes, nod y cwmni yw bod ein ymgynghorwyr a hyfforddwyr yn gadael stamp gwerthfawr a hiroesol ar eich cwmni.

Paul Deaves

Cyd-sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr, Aelod Cyswllt CIPD

 

Datganiad Prif Swyddog Gweithredol

'Rwy'n teimlo'n gryf y dylse pawb gael y cyfle i ddysgu sgiliau cymorth cyntaf, y sgiliau syml sydd ei angen i achub bywydau.

Mae ein cyrsiau Cymorth Cyntaf yn fwy na bodloni safonau diwydiant gan eu bod yn cael eu harwain gan hyfforddwyr proffesiynol gyda cymwysterau clinigol e.e. doctor, paramedig a nyrsus damweiniau ac achosion brys. Mae'r hyfforddwyr proffesiynol wedi cael eu dewis yn benodol oherwydd eu arbenigedd a phrofiad yn y maes. Mae hyn yn golugu eich bod gyda'r hyfforddwyr mwyaf hyderus a chymwys yn y maes.

Yn gyffredinol, mae'r cyrsiau wedi'w anelu at y gweithle, ond maent ar gael i bawb. Edrychwch allan am ein cyrsiau cymunedol yn eich ymyl chi ar ein tudalen Newyddion.

Mae ein adranau Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, a'r cyrsiau a'r gwasanaethau sy'n gysylltiedig, yn gwella diogelwch a lles yn y gweithle.

'Rydw i yn edrych ymlaen i chi a'ch cwmni fanteisio ar ein profiad eang yn y maes i wella a diogleu bywyd gwaith.

Dr Emma Poyner

Cyd-sylfaenydd a Prif Swyddog Gweithredol, MBChB, BSc (Anrh)

Cyfarfod y Sylfaenwyr

Dr Emma Poyner,
Cyd-sylfaenydd a Prif Swyddog Gweithredol, MBChB, BSc (Anrh)
Emma-P

Croeso i'r Hive!!!

Fy enw i yw Emma. 'Rydw i'n ddoctor meddygol ac wedi bod yn ymwneud â chymorth cyntaf ers yn 5 mlwydd oed pan oeddwn yn cael fy nefnyddio fel corff oedd yn cael ei rowlio i fewn i'r ystum adfer!! Mae fy mrwdfrydedd ynghylch â cymorth cyntaf/iechyd a diogelwch yr un mor gryf heddiw. Mae gen i hanes personol o afiechyd y galon fel fy merch hynaf. 'Rydw i wedi cael dau ataliad ar y galon yn y gorffennol ond wedi goroesi gyda diolch i eraill oedd wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf. 'Dwi'n credu'n gryf ein bod i gyd â'r ddyletswydd i wybod beth i'w wneud mewn sefylllfa o argyfwng, a fy nghenhadaeth yw i ddysgu sgiliau cymorth cyntaf i eraill er mwyn iddynt fod â'r gallu i achub bywyd os oes angen. 'Rwy'n cael fy nghefnogi gan fyddin o gyd-weithwyr proffesiynol a chymwys sydd yr un mor frwdfrydig a fi i gyflawni'r nôd hwn.

Y tu hwnt i fy ngwaith meddygol a hyfforddi, 'rwy'n ymarfer hypnotherapi clinigol ac yn mwynhau amser gwerthfawr gyda fy nwy merch.

'Rwy'n hynod falch eich bod wedi dod o hyd i'r Hive Collaborative ac 'rwy'n edrych ymlaen yn fawr i ddarparu hyfforddiant proffesiynol, o safon ac yn llawn hwyl i chi.

Paul Deaves 
Cyd-sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr.
Paul-D

Helo, fy enw i yw Paul. 'Rydw i wedi bod yn Reolwr Cyffredinol ac Adnoddau Dynol ers 15+ mlynedd. Mae gen i gefndir amrywiol mewn amrywiaeth eang o sectorau diwydiannol ar lefel rheoli, gan gynnwys yr awyrlu, recriwtio, gofal iechyd, llywodraeth leol a lletygarwch.
'Rydw i'n rheoli y llwybr strategol yn yr Hive Collaborative ac hefyd yn gweithio rhan-amser fel rheolwr gyda'r GIG. Mae'r olaf yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr ar sut mae sefydliadau yn gweithio a'r sialens mae rheolwyr a staff yn ei wynebu.
Yn ystod fy amser y tu allan i'r swyddfa byddaf yn sicr o fod mewn stiwdio gerdd neu bwth DJ. 'Rydw i'n cynhyrchu cerddoriaeth "house" electroneg yn broffesiynol ac yn trafeilio o amgylch clybiau yn y DU. Un o fy mhrif gyflawniadau bywyd oedd dysgu hedfan. Yn ystod y cyfnod hwn bues yn beilot am 8 mlynedd gyda awyrlu mwyaf Ewrop, sef Ryanair.
Dyma fy mhroffil LinkedIn. Cymrwch gip-olwg am fwy o wybodaeth. Paul Deaves (Assoc. CIPD) | LinkedIn
Ar hyn o bryd, 'rwy'n ysgrifennu proffilau y tȋm arbennig sydd yn gweithio gyda Emma a fi yn yr Hive Collaborative. Mae ein cwmni, a'i lwyddiannau i gyd oherwydd y pobl yma, ac alla i'm aros i rannu eu hanes efo chi.

 

'Rwy'n edrych ymlaen i weithio mewn partneriaeth yn lwyddiannus gyda chi.

Tȋm yr Hive Collaborative

Rydym yn ysgrifennu erthyglau hyfryd am ein tȋm arbennig ar hyn o bryd. Cadwch olwg yma am fwy o wybodaeth!

Ian (Binny) Uwch Ymarferydd Parafeddyg

Helo, fy enw i yw Ian ond mae pawb yn fy ngalw'n Binny. 'Rwyf ar hyn o bryd yn cael fy nghyflogi fel Uwch Barafeddyg ac Uwch Ymarferydd Barafeddyg gan wasanaeth ambiwlans yn y DU. 'Rydw i wedi bod yn barafeddyg ers 1999 ac wedi bod yn lwcus i weithio mewn llawer o feusydd gofal cyn-ysbyty, gan gynnwys HEMS Gwasanaeth Ambiwlans Awyr a Hofrennydd Meddygol yr Heddlu. 'Rwy'n Uwch Hyfforddwr Gofal Bywyd gyda'r Cyngor Ddadebru ac yn gweithio'n weithredol ar gerbyd Ymateb Cyflym Gogledd Ddwyrain Cymru. Ar ôl cwblhau fy MSc yn Ymarfer Clinigol Uwch a Rhagnodi Anfeddygol, 'rwyf hefyd nawr yn gweithio i feddygfa lleol fel Uwch Ymarferydd Parafeddyg yn cefnogi y gwasanethau gofal ar draws Sir y Fflint.

O ran diddordebau, 'rwy'n mwynhau Motorsport ac 'rwyf hefyd yn baramedig cofrestredig gyda MotorsportUK yn cynnig gofal meddygol mewn digwyddiadau fel y British Touring Cars a British Superbikes.

'Rwy'n hynod frwdfrydig am arwain hyfforddiant cymorth cyntaf o safon a chefnogi unigolion i fod yn llwyddiannus yn dysgu sgiliau achub bywyd. Cofiwch "Arbed Amser/Achub Bywyd".

'Rwy'n edrych ymlaen i'ch cefnogi chi ar eich siwrne i ddysgu sgiliau hir oes yn llwyddiannus gyda'r Hive Collaborative.

Jo - Ymarferydd Gofal Brys

Helo, fy enw i yw Jo. Ar hyn o bryd 'rwy'n gweithio fel Ymarferydd Gofal Brys gyda'r GIG. Mae gen i dros 19 mlynedd o brofiad dros nifer o agweddau gwahanol nyrsio. Mae fy ngyrfa wedi rhoi cyfle i mi weithio ar hyd a lled y DU yn ogystal a gweithio law yn llaw gyda Byddin Prydain yn Cyprus. Mae gen i brofiad weithredol yn yr adrannau brys a'r amgylchedd warchodol sydd wedi rhoi'r profiad a'r sgiliau i mi ddelio gyda nifer o sefyllfaoedd o argyfwng. 'Rydw i hefyd wedi cyflawni hyfforddiant Uwch Gofal Bywyd gyda'r Cyngor Ddadebru.

'Rwyf wrth fy modd yn marchogaeth ceffylau ac unrhyw weithgaredd yn yr awyr agored felly mae fy sgiliau wedi bod yn ddefnyddiol iawn does y blynyddoedd!

'Rwy'n edrych ymlaen i'ch cyfarfod chi gyd a chael y cyfle i rannu fy sgiliau a phrofiadau gyda'r Hive Collaborative.

Kieran McClelland, Parafeddyg.

Helo, fy enw i yw Kieran. 'Rwy'n gweithio fel Parafeddyg Gweithredol gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gweithio ar yr ambiwlans brys rheng flaen a'r cerbydau ymateb cyflym. Dechreuais weithio gyda'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn 2017 ac mae gen i brofiad eang mewn iechyd meddwl, gofal brys yn y gymuned.

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn trawma a gofal critigol ac mae gen i achrediadau gan yr ATACC (Anaethesia, Trauma and Critical Care) yn ogystal a thystysgrif Gofal Bywyd Trawma Cyn-Ysbyty. Hefyd, 'rwy'n gweithio fel Parafeddyg Ymateb Argyfwng gyda'r sector carchar ac yn gweithio yn aml fel cymorth meddygol mewn digwyddiadau fel Penwythnos Mawr BBC1 a chwaraeon rhyngwladol yn y Stadium Mileniwm yng Nghaerdydd.

'Rwy'n credu'n gryf yn y gadwyn oroesi, hynny yw bydd y rhan fwyaf o fywydau yn cael eu harbed gan y rhai sy'n cyrraedd yr argyfwng gyntaf, gall hwn fod yn chi!

Mae gan y cyhoedd effaith enfawr ar y gadwyn oroesi a bywydau pobl eraill, ac 'rwy'n hynod eiddgar i ddarparu sgiliau hawdd achub bywyd i gefnogi hyn.

'Rwy'n edrych ymlaen i ddarparu sgiliau sylfaenol achub bywyd i chi a rhoi'r hyder i chi fod y person yna fydd yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywyd rhywun arall.

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi ein bod nawr wedi symud i gyfleusterau hyfforddi ein hunain yn Prospect House, Factory Road, Sandycroft, Glannau Dyfrdwy CH5 2QJ