Cymhwyster QA Lefel 2 CPR a Diffibrilio

£49 (TAW ddim yn berthnasol)

Hwn yw Cymhwyster QA Lefel 2 CPR a Diffibrilio. Mae cyrsiau agored ar gael yn ein ystafell hyfforddi yn yr Hive Collaborative, Prospect House, Factory Road, Sandycroft, Glannau Dyfrdwy. CH5 2 QJ. Rydym hefyd yn gallu arwain cyrsiau yn eich gweithle chi os oes ganddoch glwstwr o staff sydd angen hyfforddiant.

Oriau hyfforddiant 09:00 tan 14:30 fel arfer

Gweler oddi tano y cyrsiau agored sydd ar gael yn Sandycroft. Mae pob dyddiad sydd ar gael mewn gwyrdd. Os does dim dyddiad gwyrdd i'w weld, plȋs edrychwch ar y misoedd canlynol. Os cliciwch ar ddyddiad yr hyfforddiant, mi gewch yr opsiwn i archebu lle trwy glicio ar y botwm Archebwch Nawr o dan y botwm gwyrdd sy'n dweud Available. Unrhyw broblemau, plȋs ffoniwch ni ar 01352 781965.

Searching Availability...

Ffoniwch ni i drafod opsiynau cyfateb pris a gostyngiadau grŵp - 01352 781965

Rydym wedi cwblhau asesiad risg Cofid-19 ar gyfer pob un o'n cyrsiau. Os oes ganddoch chi unrhyw bryderon ynglŷn â hyn, rydym yn fwy na hapus i rannu ein dargynfyddiadau gyda chi. Pris cwrs mewnol ar gyfer hyd at 6 o bobl yw £249. Os oes gandoch chi fwy na 6 aelod o staff i hyfforddi, plȋs cysylltwch.

Ataliad ar y galon ac ACA (CPR)

Gall ataliad ar y galon ddigwydd i unrhyw un, unrhyw bryd. Mae eiliadau yn cyfrif! Pan fo un yn digwydd, mae'n bwysig bod yr unigolion sydd yn ymyl yn gallu ymateb yn gyflym, yn ddigynnwrf ac yn y modd cywir. Mae diffibrilwyr wedi profi eu bod yn achub bywydau. Maent yn ychwanegiad hanfodol i unrhyw gwmni, neu ddarpariaeth cymorth cyntaf a iechyd a diogelwch cymunedau. Os ydych eisioes â diffibriliwr yn y gweithle, mae hynny'n wych. Fel yr ydych efallai eisioes yn gwybod, maent yn syml i'w defnyddio gyda dim hyfforddiant blaenorol yn angenrheidiol i'w ddefnddio. Er hyn, rydym yn argymell bod eich cynorthwywyr cyntaf ac aelodau eraill o'ch staff yn derbyn hyfforddiant Diffibriliwr fel eu bod yn gyfforddus ac yn gyfawrydd gyda'r peiriant ac felly'n hyderus i ymateb yn bwyllog mewn argyfwng.

Mae hwn yn gwrs 5.5 awr ar gyfer y rhai hynny sydd dros 16 mlwydd oed. Mae'r cwrs yn esbonio sut i ddefnyddio diffibriliwr yn gywir a diogel. Bydd yn rhoi y gallu a'r hyder i'r unigolion yn eich gweithle i ymateb yn gyflym ac effeithiol os oes rhywun yn eich gweithle neu gymuned yn dioddef gyda atalied ar y galon. Byddent hefyd yn dysgu sut i berfformio ACA (CPR) yn effeithiol, a gofalu am yr anafedig hyd nes bod y gwasanaethau brys yn cyrraedd.

Hyfforddiant Diffib/ACA yn y Gymuned

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant cymunedol am ddim, cadwch lygad ar ein tudalen Newyddion a thudalennau cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth am hyn.

 

 

Y cwrs cywir?

 

 

Nid cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle yw'r cwrs yma. Rydym hefyd yn cynnig cwrs llawn 3 diwrnod Cymorth Cyntaf yn y Gweithle, cwrs un-dydd Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng a chwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg.

 

 

Os nad ydych yn sicr pa gwrs sydd fwyaf addas, neu'n angenrheidiol i gydymffurfio â rheoliadau, plȋs cysylltwch am gyngor. Bydd un o'n arbenigwyr iechyd a diogelwch yn sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir - 01352 781965. Mae'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) hefyd yn cynnig gwybodaeth i'ch helpu wneud penderfyniad.

 

 

 

Hyfforddiant Diffibrilio - Gwybodaeth

 

 

Mae hwn yn gwrs Diffibrilio ac ACA (CPR) i safon diwydiant. Mae'n gwrs hanner diwrnod yn cael ei ddysgu wyneb-yn wyneb. Bydd gweithwyr gofal iechyd yn gallu defnyddio'r cwrs yma ar gyfer eu portffolio Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

 

 

 

Prynu Diffibriliwr (AED)

 

 

Os hoffech dderbyn gwybodaeth ar ddibriliwr addas ar gyfer eich sefydliad neu gymuned, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Rydym yn gwerthu unedau o'r modelau hynny rydym yn eu ffafrio, sydd yn dod â hyfforddiant gostyngol ar gyfer eich staff neu aelodau o'r gymuned. Os ydych yn dymuno derbyn hyfforddiant ar gyfer nifer fawr o unigolion, efallai bydd yn fwy effeithiol o ran cost i ni ddod atoch chi i arwain y cwrs.

Sgiliau Diffibrilio

Ar ôl cwblhau y cwrs Diffibrilio/ACA (CPR) yma, bydd cynrychiolwyr yn gallu ymateb yn hyderus i sefyllfaoedd o ataliad y galon. Byddent yn dysgu sgiliau achub bywyd syml, yn gallu asesu a monitro yr anafedig a gwybod lle i gael cymorth .

Yn y gynnwysiedig yn y cwrs hon mae:

  • Sut i ddelio ac adnabod symptomau trawiad y galon
  • Dysgu sut i ddefnyddio diffibriliwr (unrhyw fath).
  • Sgiliau cyfathrebu a rheoli effeithiol mewn sefyllfa o argyfwng.
  • Rheoli yr anafedig
  • Adfer Cardio Anadl (CPR)
  • Rôl y cynothwywyr cyntaf
  • Cymorth cyntaf sylfaenol gan gynnwys ymateb i berson sydd ddim yn ymateb

Paratoi ac Amserlen y Cwrs

Byddwch yn derbyn pecyn hyfforddiant llawn sy'n cynnwys gweithlyfr cyfredol i chi gadw. Byddwch hefyd yn derbyn gorchudd wyneb ar gyfer ACA (CPR), offer gwarchod Cofid ac offer hyfforddi cymorth cyntaf i'w ddefnyddio yn ystod y cwrs.

Mae'r cwrs diffibrilio/ACA (CPR) fel arfer ar gael unwaith y mis, 5.5 awr rhwng 09:00 a 17:00. Rydym yn gweithredu o leoliadau o amgylch Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin. Os hoffech i ni gyflwyno'r cwrs ar eich safle chi, gallwn gynnig hyblygrwydd o amgylch y cloc 24/7.

Nid yw pob lleoliad yn cynnig bwyd, felly rydym yn argymell eich bod yn dod a cinio gyda chi os nad ydym yn dweud fel arall. Byddem yn gyrru cyfarwyddiadau ymuno'r cwrs pan fyddwch yn archebu lle a hefyd gwybodaeth ynghylch â chyfleusterau bwyd lleol.

Y cyfan rydym yn gofyn ganddoch chi yw eich bod yn cyrraedd yn barod i ddysgu.

Cyflwyno Cyrsiau Hyfforddiant Diffibrilio

Mae'r cwrs Diffibrilio/ACA (CPR) yn cael ei gyflwyno mewn amgylchedd ddosbarth. Mae'n gwrs ymarferol felly mae'n rhaid bod yr unigolyn â'r gallu i ymuno yn gorfforol. Byddent yn dysgu sgiliau a magu hyder dros yr hanner diwrnod i allu delio gyda person anymwybodol sydd ddim yn anadlu. Mae angen i'r unigolyn fod â lefel da o Saesneg. Os mai Cymraeg yw iaith gyntaf eich aelod o staff, rydym hefyd yn gallu cynnig y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.

I wneud yn siwr eich bod yn cael y profiad gorau, mae angen i'r dysgwyr fod â'r gallu corfforol i ymuno ac rydym yn cadw maint y grŵp i 12 neu lai.

Diwydrwydd Dyladwy

Mae pob un o'n hyfforddwyr â chymwysterau hyfforddiant perthnasol. Mae pob un o'n cyrsiau yn cwrdd â meini prawf yr HSE o ddisgwyliadau cwmni hyfforddiant cymorth cyntaf.

Mae holl hyfforddwyr yr Hive Collaborative yn gymwys yn glinigol ac yn brofiadol mewn gofal clinigol mewn argyfwng; e.e. doctoriaid meddygol, parafeddygon a nyrsus damweiniau ac achosion brys. Nid yw hyn yn ofynol gan yr HSE ond rydym yn credu y byddwch yn manteisio ar eu sgiliau a phrofiadau. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth gefnogol i'r rhai sydd wedi gorfod delio gyda argyfwng cymorth cyntaf ac felly angen adborth neu cymorth iechyd meddwl. Edrychwch ar ein tudalen Amdanom Ni am fwy o wybodaeth ac i weld proffilau's staff.

Asesiadau Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Mae'n rhaid i unigolion fynychu'r cwrs wyneb-yn-wyneb yn llawn i fod yn gymwys i gael eu hasesu, sydd yn cael ei wneud trwy arsylwi parhaus a chwestiynnu yn ystod y cwrs e.e. gweithgareddau, cwis a chware rôl. Ar ôl cwblhau y cwrs yn llwyddiannus, bydd yr unigolyn yn derbyn tystysgrif Diffibrilio/ACA (CPR).

Y Gylchred Diffibriliwr Genedlaethol

Ydych chi neu gweddill y staff yn gwybod lle mae'r diffibriliwr agosaf? Ar hyn o bryd, mae lleoliad a statws daegau o filoedd o ddibriliwyr yn ddiarwybod i'r gwasanaeth ambiwlans, mae hyn yn golygu efallai nad ydynt ar gael i'w ddefnyddio mewn argyfwng. Yn amlwg, mae gan ambiwlans ddiffibriliwr yn y cerbyd, ond nes bydd yr uned yn eich cyrraedd mae'n bwysig bod y rhai sy'n ymateb galwadau brys yn gallu dweud wrthych chi lle mae'r un agosaf. Byddent yn dweud wrthych chi ei leoliad a'r côd mynediad i agor y bocs.

Os ydych yn berchen ar ddiffibriliwr sydd ddim eto ar y gylchred genedlaethol, gwyliwch y fidio canlynol i'w gofrestru. Os ydych yn berchen ar ddiffibriliwr, mae hefyd yn bwysig eich bod yn gwirio dyddiadau yr offer e.e. yr electrodau a'r bateri.