Cymhwyster QA Lefel 3 Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng (RQF)

£90 (TAW ddim yn berthnasol)

Mae'r cwrs rheoledig Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng hon yn gwrs undydd sy'n cael ei ddysgu wyneb yn wyneb. Mae cyrsiau agored ar gael yn ein ystafell hyfforddi yn yr Hive Collaborative, Prospect House, Factory Road, Sandycroft, Glannau Dyfrdwy. CH5 2 QJ. Rydym hefyd yn gallu arwain cyrsiau yn eich gweithle chi os oes ganddoch glwstwr o staff sydd angen hyfforddiant.

debbie hillierdebbie hillier
17:17 20 Apr 22
I did Paediatric first aid course today and also did the top up online course. The online course was easy to navigate and could do it at my own pace which worked around my working shifts.Then I did the face to face course today. Ian Bennington was friendly down to earth and professional, he put us at ease straight away. He explained everything clearly and made sure we understood what to do.Highly recommended
Kersha SKersha S
02:23 02 Apr 22
Throughout the years I have taken various first aid courses, however as a first time mum I decided to take the paediatric first aid course so I could learn first aid techniques specifically for babies and children. I wasn’t sure what to expect from the course but it far exceeded any expectations I had. The course was well organized and the instructor Dr Emma was brilliant. This is the first time I’ve had a medical professional teach me a first aid course and I can honestly said it made such a difference in how the course was taught. Dr Emma broke the first aid course down into simple and easy techniques to remember and I felt a lot more prepared and confident by the end of the class. Highly recommend this class!
Nicci DeffeeNicci Deffee
14:47 22 Mar 22
Fantastic day - very informative with plenty of hands on practice. Receiving first aid training by a trained medical professional really made the difference. Highly recommended
Nic MilnerNic Milner
15:20 01 Mar 22
Excellent training provider. I did a First Aid at work course with The Hive Collaborative and it was informative and delivered professionally by professionals within the medical sector. Highly recommended.
sims4 worldsims4 world
14:29 15 Jan 22
It was a pleasure to spend a Saturday having fun whilst also learning how to deal with accident/medical emergencies that can happen within the setting I work.Emma and Imogen kept a good pace and had fun.I now feel comfortable and confident to deal with anything that could occur within my setting and look forward to seeing them again to refresh and retrain
js_loader

Gweler oddi tano y cyrsiau agored sydd ar gael yn Sandycroft. Mae pob dyddiad sydd ar gael mewn gwyrdd. Os does dim dyddiad gwyrdd i'w weld, plȋs edrychwch ar y misoedd canlynol. Os cliciwch ar ddyddiad yr hyfforddiant, mi gewch yr opsiwn i archebu lle trwy glicio ar y botwm Archebwch Nawr o dan y botwm gwyrdd sy'n dweud Available. Unrhyw broblemau, plȋs ffoniwch ni ar 01352 781965.

Searching Availability...

Ffoniwch ni i drafod Gostyngiadau Grŵp a Cyfateb Prȋs - 01352 781965. Prȋs cyrsiau mewnol hyd at 6 unigolyn yw £495. Cysylltwch ni os gwelwch yn dda ar gyfer grwpiau sy'n fwy na 6 unigolyn.

Rydym wedi cwblhau asesiad risg Cofid-19 ar gyfer pob un o'n cyrsiau. Os oes ganddoch chi unrhyw bryderon ynglŷn â hyn, rydym yn fwy na hapus i rannu ein dargynfyddiadau gyda chi.

Hwn yw'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng (Emergency First Aid at Work). Mae'n gwrs 1 diwrnod fydd yn eich helpu i gydymffurfio gyda gofynion rheoliadol os yw eich asesiad risg yn nodi bod cymorth cyntaf sy'n delio gyda gweithdrefnau mewn argyfwng yn ddigonol i'ch gweithwyr. Rydym hefyd yn cynnig y cwrs fel dysgu cynfunol. Mae hyn yn golygu bod rhan o'r cwrs yn gallu cael ei gwblhau yn eich amser eich hun ar-lein. Plȋs ffoniwch ni i ar 01352 781965 i drafod yr opsiwn yma ymhellach.

Mae'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) yn adnabod bod hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng yn rhoi sgiliau ymarferol a gwybodaeth angenrheidiol i gynorthwywyr cyntaf i ddelio gyda argyfwng cymorth cyntaf. Mae hefyd yn helpu sefydliadau gydymffurfio gyda'r safonau sydd wedi eu gosod gan y Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf).

Rydym yn cynnig y cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng yma i fusnesau ac unigolion. Mae ar gael i bawb dros 16+ mlwydd oed sydd eisiau dysgu'r sgiliau angenrheidiol i helpu mewn digwyddiad cymorth cyntaf. Bydd y cynrychiolwyr yn gallu cynnig cymorth cyntaf ar ôl amrywiaeth eang o ddamweiniau yn y gweithle.

Does an online First Aid course count?

Y cwrs cywir?

Mae cwrs llawn 3 diwrnod Cymorth Cyntaf yn y Gweithle ar gael hefyd. Mae'r cwrs llawn 3 diwrnod yn cynnwys pob pwnc y cwrs llai 1 diwrnod gyda cynnwys ychwanegol i helpu trȋn anafiadau eang a chyflyrau meddygol. I gael cip-olwg ar y cwrs llawn 3 diwrnod, plȋs cliciwch yma.

Os nad ydych yn sicr pa gwrs sydd fwyaf addas, neu'n angenrheidiol i gydymffurfio â rheoliadau, plȋs cysylltwch am gyngor. Bydd un o'n arbenigwyr iechyd a diogelwch yn sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir - 01352 781965. Mae'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) hefyd yn cynnig gwybodaeth i'ch helpu wneud penderfyniad.

Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwg - Gwybodaeth

Hwn yw'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng safon diwydiant. Mae'n gwrs undydd wyneb-yn-wyneb.

Hwn yw'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng y byddwch ei angen os yw'ch gweithle, amgylchedd neu ddigwyddiad yn cael ei gategoreiddio fel rhywle risg isel, gyda llai na 25 o bobl e.e. swyddfa bychan. Bydd yn rhoi'r gallu a'r hyder i'r deiliaid (eich cynorthwyydd cymorth cyntaf enwebedig) i ddelio gyda unrhyw sefyllfeydd cymorth cyntaf mewn argyfwng.

Os ydych angen y cwrs yma ar gyfer nifer fawr o ddeiliaid, efallai y bydd yn fwy cost-effeithiol i ni ddod atoch chi. Rydym yn awgrymu'n gryf i chi rannu eich asesiad risg cymorth cyntaf gyda ni. Mae hyn yn golygu y gallwn ychwaegu elfennau arbennig i'r cwrs safonol yn ddibynol ar y math o argyfwng bydd eich gweithle yn debygol o wynebu. Cofiwch bod ein holl hyfforddwyr yn gymwys yn feddygol; doctoriaid, parafeddygon a nyrsus damweiniau brys. Plȋs cysylltwch ni ar 01352 781965 am fwy o wybodaeth.

Sgiliau Cymorth Cyntaf

Ar ôl cwblhau y cwrs Cymorth Cyntaf yn Gweithle mewn Argyfwng yma, bydd cynrychiolwyr yn gallu ymateb yn hyderus i'r sefyllfaoedd o argyfwng oddi tano. Byddent yn dysgu sgiliau achub bywyd syml, yn gallu asesu a monitro yr anafedig a gwybod lle i gael cymorth . yn ogystal a hyn, byddent yn dysgu a deall rheoliadau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Sefyllfaoedd o Argyfwng (oedolion yn unig):

  • Adfer Cardio Anadl (CPR)
  • Unigolyn sydd ddim yn ymateb
  • Tagu
  • Trawiadau e.e. trawaiadau epilepsi
  • Sioc
  • Llosgiadau a sgaldiadau
  • Clwyfau a gwaedu
  • Gofal yr anafedig
  • Defnyddio diffibriliwr

Paratoi ac Amserlen Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng

Byddwch yn derbyn pecyn hyfforddiant llawn sy'n cynnwys gweithlyfr cyfredol i chi gadw. Byddwch hefyd yn derbyn gorchudd wyneb ar gyfer ACA (CPR), offer gwarchod Cofid ac offer hyfforddi cymorth cyntaf i'w ddefnyddio yn ystod y cwrs.

Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng fel arfer ar gael 3 gwaith y mis. Mae'n gwrs 1 diwrnod wyneb-yn-wyneb fel arfer yn dechrau am 08:30 neu 09:00 hyd at 15:30 neu 16:00. Rydym yn arwain cyrsiau mewn nifer o leoliadau o amgylch Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin. Os hoffech i ni arwain y cwrs ar eich safle chi, gallwn gynnig hyblygrwydd o amgylch y cloc 24/7.

Nid yw pob lleoliad yn cynnig bwyd, felly rydym yn argymell eich bod yn dod a cinio gyda chi os nad ydym yn dweud fel arall. Byddem yn gyrru cyfarwyddiadau ymuno'r cwrs pan fyddwch yn archebu lle a hefyd gwybodaeth ynghylch â chyfleusterau bwyd lleol.

Yr unig beth rydym yn gofyn ohonoch yw eich bod yn cyrraedd yn barod i ddysgu. Hefyd, yn ddelfrydol, os allwch chi yrru draw asesiad gofynion cymorth cyntaf y busnes cyn i chi fynychu os yn berthnsaol byddem yn ddiolchgar iawn.

Cyflwyno'r Cwrs

Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng yn gwrs 1 diwrnod wyneb-yn-wyneb sy'n cael ei gyflwyno mewn amgylchedd ddosbarth. Mae'n gwrs ymarferol felly mae'n rhaid bod yr unigolyn â'r gallu i ymuno yn gorfforol. Byddent yn dysgu sgiliau a magu hyder dros y diwrnod i allu delio gyda amrywiaeth eang o sefyllfaoedd. Mae angen i'r unigolyn fod â lefel da o Saesneg. Os mai Cymraeg yw iaith gyntaf eich aelod o staff, rydym hefyd yn gallu cynnig y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.

I wneud yn siwr eich bod yn cael y profiad gorau, mae angen i'r dysgwyr fod â'r gallu corfforol i ymuno ac rydym yn cadw maint y grŵp i 12 neu lai.

Diwydrwydd Dyladwy

I roi tawelwch meddwl, mae'r cwrs yma yn cwrdd â gofynion Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981. Mae pob un o'n hyfforddwyr gyda cymwysterau cyfredol a pherthnasol. Mae ein cyrsiau yn cwrdd â gofynion yr HSE o ran beth sy'n ddisgwyliedig o gwmni hyfforddi cymorth cyntaf.

Mae holl hyfforddwyr yr Hive Collaborative yn gymwys yn glinigol ac yn brofiadol mewn gofal clinigol mewn argyfwng; e.e. doctoriaid meddygol, parafeddygon a nyrsus damweiniau ac achosion brys. Nid yw hyn yn ofynol gan yr HSE ond rydym yn credu y byddwch yn manteisio ar eu sgiliau a phrofiadau. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth gefnogol i'r rhai sydd wedi gorfod delio gyda argyfwng cymorth cyntaf ac felly angen adborth neu cymorth iechyd meddwl. Edrychwch ar ein tudalen Amdanom Ni i weld proffiliau ein staff.

Asesiadau Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng

Mae'n rhaid i unigolion gwblhau y cwrs wyneb-yn-wyneb yn gyflawn i fod yn gymwys i gael eu hasesu, sydd yn cael ei wneud trwy arsylwi parhaus a chestiynnu yn ystod y cwrs e.e. gweithgareddau, cwis a chware rôl. Ar ôl cwblhau y cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng sy'n ddilys am 3 blynedd.

Adborth diweddar - Hydref 2021 - Old No.7 Bar Wrecsam

"Hyfforddiant arbennig diolch yn fawr, mae tȋm No7 yn sicr yn teimlo'n fwy hyderus gyda'n sgiliau cymorth cyntaf ar ôl cwrs mor dda. Diolch am ein helpu i gadw ein safle yn saff. Rydym yn argymell y cwrs yn fawr!"