Gwobr QA Lefel 3 Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (RQF)

 £215 y person (TAW ddim yn berthnasol).

Hwn yw'r cwrs llawn rheoledig (Qualsafe Awards) Lefel 3 Cymorth Cyntaf yn y Gweithle. Mae'n gwrs 3 diwrnod sy'n cael ei ddysgu'n gyfunol ar hyn o bryd gyda cyfwerth o 1 diwrnod yn cael dreulio gan yr unigolion yn cwblhau modiwl ar-lein gyda 2 ddiwrnod o ddysgu wyneb-yn-wyneb yn dilyn wedyn.

Open courses available at our training venue at Hive Collaborative, Prospect House, Factory Road, Sandycroft, Deeside. CH5 2QJ. We can also deliver the training at your venue if you have multiple candidates that require training.

debbie hillierdebbie hillier
17:17 20 Apr 22
I did Paediatric first aid course today and also did the top up online course. The online course was easy to navigate and could do it at my own pace which worked around my working shifts.Then I did the face to face course today. Ian Bennington was friendly down to earth and professional, he put us at ease straight away. He explained everything clearly and made sure we understood what to do.Highly recommended
Kersha SKersha S
02:23 02 Apr 22
Throughout the years I have taken various first aid courses, however as a first time mum I decided to take the paediatric first aid course so I could learn first aid techniques specifically for babies and children. I wasn’t sure what to expect from the course but it far exceeded any expectations I had. The course was well organized and the instructor Dr Emma was brilliant. This is the first time I’ve had a medical professional teach me a first aid course and I can honestly said it made such a difference in how the course was taught. Dr Emma broke the first aid course down into simple and easy techniques to remember and I felt a lot more prepared and confident by the end of the class. Highly recommend this class!
Nicci DeffeeNicci Deffee
14:47 22 Mar 22
Fantastic day - very informative with plenty of hands on practice. Receiving first aid training by a trained medical professional really made the difference. Highly recommended
Nic MilnerNic Milner
15:20 01 Mar 22
Excellent training provider. I did a First Aid at work course with The Hive Collaborative and it was informative and delivered professionally by professionals within the medical sector. Highly recommended.
sims4 worldsims4 world
14:29 15 Jan 22
It was a pleasure to spend a Saturday having fun whilst also learning how to deal with accident/medical emergencies that can happen within the setting I work.Emma and Imogen kept a good pace and had fun.I now feel comfortable and confident to deal with anything that could occur within my setting and look forward to seeing them again to refresh and retrain
js_loader

Gweler oddi tano y cyrsiau agored sydd ar gael yn Sandycroft. Mae pob dyddiad sydd ar gael mewn gwyrdd. Os does dim dyddiad gwyrdd i'w weld, plȋs edrychwch ar y misoedd canlynol. Os cliciwch ar dyddiad cyntaf yr hyfforddiant, mi gewch yr opsiwn i archebu lle trwy glicio ar y botwm Archebwch Nawr o dan y botwm gwyrdd sy'n dweud Available. Unrhyw broblemau, plȋs ffoniwch ni ar 01352 781965.

Searching Availability...

Mae'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) yn adnabod bod hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn y Gweithle yn rhoi sgiliau ymarferol a gwybodaeth angenrheidiol i gynorthwywyr cyntaf i ddelio gyda argyfwng cymorth cyntaf. Mae hefyd yn helpu sefydliadau gydymffurfio gyda'r safonau sydd wedi eu gosod gan y Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf).

Rydym yn cynnig y cwrs llawn, 3 diwrnod, Cymorth Cyntaf yn y Gweithle i fusnesau ac unigolion. Mae'r cwrs ar gyfer unrhyw un o oedran 16 neu'n hŷn sydd eisiau dysgu y sgiliau angenrheidiol i helpu mewn argyfwng cymorth cyntaf. Ar ôl cwblhau, bydd cynrychiolwyr yn gallu ymatebi i nifer eang o sefyllfaoedd cymorth cyntaf sy'n cynnwys damweiniau, anafiadau a salwch. Mae prisiau cyrsiau mewnol - hyd at 6 o bobl yn £1085. Am fwy na 6 unigolyn , plȋs cysylltwch am y gost. Rydym yn cynnig y cwrs gyda opsiwn dysgu cyfunol. Mae hwn yn eich galluogi i gwblhau rhan o'r cwrs ar-lein yn eich amser eich hun.

Mae cwrs llai 1 diwrnod Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng (EFAW) ar gael hefyd. Mae'r cwrs llawn 3 diwrnod yn cynnwys pob pwnc y cwrs llai 1 diwrnod gyda cynnwys ychwanegol i helpu trȋn anafiadau eang a chyflyrau meddygol. I gael cip-olwg ar y cwrs llai 1 diwrnod, plȋs cliciwch yma.

Os nad ydych yn sicr pa gwrs sydd fwyaf addas, neu'n angenrheidiol i gydymffurfio â rheoliadau, plȋs cysylltwch am gyngor. Bydd un o'n arbenigwyr iechyd a diogelwch yn sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir - 01352 781965. Mae'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) hefyd yn cynnig gwybodaeth i'ch helpu wneud penderfyniad.

Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Gwybodaeth

 

Hwn yw'r cwrs llawn Cymorth Cyntaf yn y Gweithle i safon diwydiant. Mae'n gwrs 3 diwrnod sy'n cael ei ddysgu'n gyfunol ar hyn o bryd gyda cyfwerth o 1 diwrnod yn cael dreulio gan yr unigolion yn cwblhau modiwl ar-lein gyda 2 ddiwrnod o ddysgu wyneb-yn-wyneb yn dilyn wedyn.

Hwn yw'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle y byddwch ei angen os yw'ch gweithle, amgylchedd neu ddigwyddiad yn cael ei gategoreiddio fel rhywle risg uchel e.e. gweithio â phrosesau poeth, gweithgynhyrchu, adeiladu neu lleoliadau gyda offer symudol. Mae ysgolion, gwestai a chartrefi gofal hefyd o fewn yr un categori yn ddibynol ar y nifer o weithwyr, westeion neu breswylwyr sy'n bresenol. Yn ogystal a hyn, efallai y byddwch angen y cwrs hwn os yw'ch sefydliad wedi nodi bod hyfforddiant cymorth cyntaf ychwanegol yn anghenrheidiol e.e. aelod o staff gyda anabledd neu gyflwr meddygol.

Bydd yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i'ch cynorthwywyr cyntaf ddelio gyda salwch a anafiadau yn y gweithle. Efallai y bydd eich asesiad gofynion cymorth cyntaf wedi tynnu sylw at yr anafiadau a'r salwch yma. Os ydych angen cymorth i gwblhau asesiad gofynion cymorth cyntaf, cysylltwch un o'n arbenigwyr iechyd a diogelwch am gyngor - 01352 781965.

Sgiliau Cymorth Cyntaf

 

Ar ôl cwblhau y cwrs cymorth cyntaf yma, bydd unigolion yn gallu cynnig ymateb hyderus i'r sefyllfaoedd o argyfwng isod.

Pan fo'r anafedig yn/gyda:

 • Anymwybodol ac yn anadlu ac anymwybodol a ddim yn anadlu
 • Gwaedu
 • Tagu
 • Dioddef o sioc
 • Llosgiadau
 • Anafiadau mân (gan gynnwys crafiadau, cleisiau a phigyn bychan gan e.e. ddraenen)
 • Anafiadau i'r frest
 • Anafiadau i'r llygad
 • Gwenwyn
 • Anaf i asgwrn, cyhyr neu gymal
 • Anafiadau i'r pen ac asgwrn cefn

Bydd unigolion hefyd yn gallu estyn cymorth i'r rhai hynny sy'n dioddef o drawiad ar y galon, angina neu asthma, strôc, trawiadau, adwaith alergedd difrifol neu ddigwyddiad diabetig.

Byddent hefyd yn gallu asesu a monitro'r anafedig, gwybod lle i dderbyn cymorth a bod yn hyderus wrth wneud adroddiad damwain gan gynnwys RIDDOR.

Paratoi ac Amserlen Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel arfer ar gael 3 gwaith y mis, gyda'r 2 ddiwrnod wyneb-yn-wyneb fel arfer yn dechrau am 08:30 neu 09:00 hyd at 15:30 neu 16:00. Bydd yr amser yn cwblhau y modiwl ar-lein sy'n gyfwerth i 1 diwrnod yn cael ei gwblhau yn amser gwaith/rhydd y cynrychiolwr. Rydym yn arwain cyrsiau mewn nifer o leoliadau o amgylch Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin. Os hoffech i ni arwain y cwrs ar eich safle chi, gallwn gynnig hyblygrwydd o amgylch y cloc 24/7.

Nid yw pob lleoliad yn cynnig bwyd, felly rydym yn argymell eich bod yn dod a cinio gyda chi os nad ydym yn dweud fel arall. Byddem yn gyrru cyfarwyddiadau ymuno'r cwrs pan fyddwch yn archebu lle a hefyd gwybodaeth ynghylch â chyfleusterau bwyd lleol.

Yr unig beth rydym yn gofyn ohonoch yw eich bod yn cyrraedd yn barod i ddysgu. Hefyd, yn ddelfrydol, os allwch chi yrru draw asesiad gofynion cymorth cyntaf y busnes cyn i chi fynychu os yn berthnsaol byddem yn ddiolchgar iawn.

Cyflwyno'r Cwrs

Mae'r deuddydd o ddysgu cymorth cyntaf wyneb-yn-wyneb yn cael ei gyflwyno mewn amgylchedd ddosbarth. Mae'n gwrs ymarferol felly mae'n rhaid eich bod â'r gallu i ymuno yn gorfforol. Byddech yn dysgu sgiliau a magu hyder dros y 3 diwrnod (1 diwrnod ar-lein a 2 ddiwrnod wyneb-yn-wyneb) i allu delio gyda amrywiaeth eang o sefyllfaoedd.

I wneud yn siwr eich bod yn cael y profiad gorau, mae angen i'r dysgwyr fod â'r gallu corfforol i ymuno ac rydym yn cadw maint y grŵp i 12 neu lai.

Diwydrwydd Dyladwy

I roi tawelwch meddwl, mae'r cwrs yma yn cwrdd â gofynion Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981. Mae pob un o'n hyfforddwyr gyda cymwysterau cyfredol a pherthnasol. Mae ein cyrsiau yn cwrdd â gofynion yr HSE o ran beth sy'n ddisgwyliedig o gwmni hyfforddi cymorth cyntaf.

Mae holl hyfforddwyr yr Hive Collaborative yn gymwys yn glinigol ac yn brofiadol mewn gofal clinigol mewn argyfwng; e.e. doctoriaid meddygol, parafeddygon a nyrsus damweiniau ac achosion brys. Nid yw hyn yn ofynol gan yr HSE ond rydym yn credu y byddwch yn manteisio ar eu sgiliau a phrofiadau.

Asesiadau Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Mae'n rhaid i unigolion gwblhau eu dysgu ar-lein cyn mynychu y cwrs wyneb-yn-wyneb i fod yn gymwys i gael eu hasesu, sydd yn cael ei wneud trwy arsylwi parhaus a chestiynnu yn ystod y cwrs e.e. gweithgareddau, cwis a chware rôl. Ar ôl cwblhau y cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gweithle sy'n ddilys am 3 blynedd.

Rheoliadau Cymorth Cyntaf