Cyrsiau Cymorth Cyntaf Qualsafe Awards

If you know which first aid course you are after, please choose from the first aid dropdown menu above

1. Darganfyddwch ein dewis eang o gyrsiau cymorth cyntaf Qualsafe Awards ar y dudalen yma. Mae bod â'r darpariaeth cymorth cyntaf cywir yn eich gweithle yn ddim yn unig yn ofyniad cyfreithiol ond yn hynod bwysig ar gyfer eich diogelwch personol a diogelwch gweddill y gweithwyr. os gwelwch yn dda, defnyddich ein cyfrifiannell gofynion cymorth cyntaf oddi tano os ydych angen ychydig o gymorth. Mae defnyddio darparwr cyrsiau Qualsafe Awards fel ni yn rhoi tawelwch meddwl i chi bod safon y cwrs ar ei uchaf. Mae cyrsiau cymorth cyntaf Qualsafe Awards yn gymwysterau sy'n cael eu adnabod gan Ofqual a Chymwysterau Cymru.

2. Dewisiwch y cyrsiau cymorth cyntaf Qualsafe Awards sydd yn ateb eich gofynion. Rhowch alwad i ni os gwelwch yn dda os ydych yn ansicr pa gwrs sy'n iawn i chi, gallwch hefyd wirio safle'r Adran Weithredol Iechyd a Diogelwch, Cymorth cyntaf - Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (hse.gov.uk).

3. Archebwch ar-lein, neu drwy ffonio. Archebu lle ar gwrs trwy ddefnyddio cyfrif/anfoneb ar gael hefyd. Ffoniwch am fwy o wybodaeth.
 Rydym ni fel cwmni yn gwybod ei bod hi'n gallu bod yn anodd gweithio allan yn union faint o staff sydd angen hyfforddiant cymroth cyntaf a'r math o hyfforddiant maent eu hangen. Oherwydd hyn, rydym yn falch o gyflwyno ein Cyfrifiannell Gofynion Cymorth Cyntaf! Wedi ei gynllunio i fod yn gyflym a hawdd i'w ddefnyddio, mae'r teclyn asesu ar-lein yma yn defnyddio rheoliadau'r HSE i gyfrifo eich gofynion cymorth cyntaf yn eich gweithle. Nodwch ychydig o wybodeath am eich gweithle yn y gyfrifianell a byddwch yn derbyn adroddiad clir o ofynion eich sefydliad - perffaith ar gyfer dangos eich bod wedi cwblhau eich asesiad cymorth cyntaf o ofynion y cwmni yn dilyn cyfarwyddiadau y rheoliadau iechyd a diogelwch. Dechreuwch eich asesiad heddiw trwy glicio yma. Os hoffech chi fwy o wybodaeth, ffoniwch neu danfonwch e-bost os gwelwch yn dda a byddem wrth ein bodd yn helpu.

Ein Cyrsiau Cymorth Cyntaf Qualsafe Awards

Rydym yn cynnig yr amrywiaeth cyflawn o gyrsiau cymorth cyntaf safon diwydiant:

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (FAW). Hwn yw'r cwrs cymorth cyntaf mwyaf datblygedig a chynhwysfawr sydd ar gael. Mae'n darparu amrywiaeth eang o sgiliau cymorth cyntaf i ddeiliaid y cwrs fydd efallai eu hangen i ddelio gyda argyfwng yn y dyfodol. Mae'r cwrs yn cyrraedd y safon angenrheidiol i helpu i gydymffurfio gyda rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf). Mae'r cwrs yn cael ei gwblhau dros uchafswm o 3 diwrnod. Mae cynnig dysgu cyfunol ar gael er hwylustod. Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng. Os yw eich asesiad risg yn y gweithle yn dangos bod eich staff angen hyfforddiant cymorth cyntaf yna efallai bydd y cwrs yma yn eich helpu i gwrdd â'ch gofynion rheoliadol. Mae hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng yn galluogi unigolyn i roi cymorth cyntaf mewn argyfwng i rywun sydd wedi ei anafu neu sy'n sal tra yn eu gwaith. Mae'r cwrs hwn yn dilyn maes llafur Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng sy'n galluogi'r unigolion i ddefnyddio'r sgiliau maent yn ei ddysgu i gynnig cymorth cyntaf i bobl gyda anafiadau a salwch eang. Os nad ydych yn siwr os ydych chi angen y cwrs 1 dydd yma, neu'r cwrs 3 diwrnod, cysylltwch â ni am gymorth os gwelwch yn dda. Cymorth Cyntaf Pediatreg. Mae'r cwrs yma ar gyfer deiliaid (16 mlwydd oed +), sydd angen cael hyfforddiant cymorth cyntaf gan eu bod yn gofalu am blant a babanod ee. mewn meithirinfa. Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sydd yn gweithio yn y maes chwaraeon a hamdden lle mae pobl ifanc a phlant yn mynychu e.e. canolfannau a grwpiau chwarae.

Cadw'n Hyfedr a Chymwys

  • Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-GymhwysterMae'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster yn adnewyddu sgiliau cymorth cyntaf yr uniglion hynny sydd ail angen ail-gymhwyso eu tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gweithle. Mae'r Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch a ni yn argymell eich bod yn ail-gymhwyso tua mis cyn dyddiad y bydd eich tystysgrif cyfredol yn dod i ben. Rydym hefyd yn argymell cwrs gloywi yn flynyddol i wneud yn siwr bod eich staff yn gymwys yn eu dyletswyddau.
  • Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cyfunol Ar-lein Mae'r cyrsiau hyn yn cynnig hwylusrwydd i'r cynrychiolwyr trwy alluogi unigolion i gwblhau rhan o'r hyfforddiant ar-lein.

Ein Hyfforddwyr Cymorth Cyntaf Mae pob un o'n hyfforddwyr cymorth cyntaf gyda chefndiroedd meddygol argyfwng. Nid yw'r lefel yma o brofiad yn angenrheidiol ar gyfer hyfforddwyr cymorth cyntaf ond rydym wedi chwilio am yr unigolion mwyaf cymwys a hynod wybodus i ddarparu'r hyfforddiant gorau posib. Maent oll yn berchen ar gymwysterau hyfforddi a dysgu hefyd. Gallwn ddarparu cyrsiau cymorth cyntaf ar eich safle chi , neu gallwch fynychu un o'n cyrsiau agored gyda aelodau eraill o'r cyhoedd. Rydym hefyd yn gallu arwain cyrsiau yn ystod oriau anghymdeithasol e.g. noswetihiau a penwythnosau. Adborth diweddar: Mae ein tȋm cyfredol yn cynnwys:

  • Doctoriaid Cymwys yn Feddygol
  • Ymarferwyr Parameddyg Uwch ac Awyr a Thechnegydd Parafeddyg
  • Nyrsus gyda phrofiadau adran Damweiniau ac Achosion Brys

Os oes ganddoch chi unrhyw gwestiwn ynghylch ein cyrsiau cymorth cyntaf Qualsafe Awards, plȋs ffoniwch ni ar 01352 781965.

Chwilio am gyrsiau cymorth cyntaf? Gwych, rydych yn y man cywir. Dilynwch ein proses 3 cham i archebu eich lle ar gwrs cymorth cyntaf heddiw.

Cyrsiau Cymorth Cyntaf - Lleoliadau

Opsiwn 1 Fel arfer, rydym yn darparu ein cyrsiau agored cymorth cyntaf o fewn 30 milltir o'n pencadlys yn yr Wyddgrug. Mae'r cyrsiau yma ar gael ar gyfer unigolion a chwmnioedd. Byddwch yn hyfforddi gyda cynrychiolwyr o gwmniau eraill hyd at gyfanswm o 12 o bobl. Opsiwn 2 Fel arall, gallwn ddod at eich safle chi, sy'n ddelfrydol os oes ganddoch rhwng 6 a 12 o bobl angen hyfforddiant. Gallwn gynnig hyfforddiant i fwy na 12 os oes angen, trwy yrru mwy nag un hyfforddwr cymorth cyntaf atoch. Gan bod y cyrsiau hyn yn cymryd le yn eich safle chi, maent fel arfer yn costio llai i chi na ein cyrsiau agored.

Eich Dyletswyddau fel Cyflogwr

Gweithleoedd â Risg Bychan

Dylai gweithleoedd â risg bychan fel swyddfa gael person sy'n gyfrifol am gymorth cyntaf yn ogystal a phecyn cymorth cyntaf ar gael ar y safle. Os gwelwch yn dda, gwnewch yn siwr bod rhywun ar gael os yw'r person sy'n gyfrifol am gymorth cyntaf yn sâl, ar wyliau neu allan o'r swyddfa. Dylai pawb yn y gweithle fod yn ymwybodol o drefniadau cymorth cyntaf. Maent hefyd angen yr hyder bod ganddynt y sgiliau angenrheidiol i gwblhau eu dyletswyddau mewn sefyllfa o argyfwng. Fel cyflogwr, mae rhaid i chi rannu'r wybodaeth perthnasol am drefniadau cymorth cyntaf i'ch gweithwyr. Rydym yn awgrymu - Fel lleiafswm, rydym yn amgrymu bod eich unigolyn sy'n gyfrifol am gymorth cyntaf yn cwblhau ein cwrs 1 dydd, Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng a'r cwrs gloywi blynyddol.

Gweithleoedd â Risg Mawr

Yn y gweithleoedd hynny lle mae cryn dipyn mwy o risg iechyd a diogelwch mae'n ddigon posib y bydd angen 1 person gyda cymhwysedd cymorth cyntaf llawn gyda staff wrth gefn os yw'r unigolyn cymwys yma yn sâl, ar wyliau neu wedi gadael y safle. Rydym yn awgrymu - Fel lleiafswm, rydym yn awgrymu eich bod yn hyfforddi eich staff sy'n gyfrifol am gymorth cyntaf i lefel llawn, cwrs 3 diwrnod, Cymorth Cyntaf yn y Gweithle.

Asesiad Gofynion Cymorth Cyntaf

Bydd asesiad risg gofynion cymorth cyntaf yn eich helpu i benderfynnu pa drefniadau cymorth cyntaf sy'n briodol ar gyfer eich gweithle, digwyddiad ayyb. Os ydych angen cyngor gyda'r asesiad yma, bydd un o'n ymgynghorwyr cymwys iechyd a diogelwch yn hapus i helpu.

 

Cwestiynnau ynglŷn â chyrsiau Cymorth Cyntaf

Beth yw Cymorth Cyntaf?

Cymorth cyntaf yw'r gofal cyntaf mae unigolyn yn ei dderbyn pan yn dioddef o anaf bach neu anaf mwy difrifol yn ogystal a salwch. Bydd y gofal a gaiff ei roi gan y conorthwyydd cymorth cyntaf yn gallu diogelu bywyd, rhwystro'r cyflwr rhag mynd yn waeth neu hybu gwellhad. Gall gynnwys gweithredoedd cyntaf mewn sefyllfa difrifol cyn i gymorth meddygol proffesiynol gyrraedd, fel perfformio ACA (CPR) tra'n aros am ambiwlans. Mewn achosion mân, efallai bydd y weithred mor syml a rhoi rhwymyn dros glwyf y person sy'n dioddef.

A allwch ni wneud cwrs cymorth cyntaf ar-lein?

Gan fod pob cwrs cymorth cyntaf o safon diwydiant yn cynnwys dysgu sgiliau a cwblhau asesiadau, nid yw cwrs cyflawn ar-lein yn addas. Er hyn, mae opsiwn dysgu cyfunol ar gael ac yn werthfawr iawn. Gyda dysgu cyfunol, gallwch gwblhau rhan theori o'r cwrs ar-lein, sy'n gadael llai o amser i'ch staff ddysgu wyneb-yn-wyneb, sydd, yn yr amseroedd ansicr Cofid yma, yn ddull da o hyfforddi eich staff mewn modd mwy diogel. Yn anffodus nid yw pob cwrs ar gael trwy ddysgu cyfunol. Os yn ansicr, plȋs ffoniwch ni ar 01352 781965.

Pa mor hir mae'n cymryd i gwblhau cwrs cymorth cyntaf?

Mae cyrsiau cymorth cyntaf yn cymryd rhwng 1 a 3 diwrnod i gwblhau. Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng yn gwrs 1 diwrnod. Mae cwrs llawn Cymorth Cyntaf yn y Gweithle yn gwrs 3 diwrnod. Gall cyfnod y cwrs yma leihau i 2 ddiwrnod wyneb-yn-wyneb os dewisiwch ddysgu trwy ddull dysgu cyfunol.

Adborth diweddar - Hydref 2021 - Old No.7 Bar Wrecsam "Hyfforddiant arbennig diolch yn fawr, mae tȋm No7 yn sicr yn teimlo'n fwy hyderus gyda'n sgiliau cymorth cyntaf ar ôl cwrs mor dda. Diolch am ein helpu i gadw ein safle yn saff. Rydym yn argymell y cwrs yn fawr!"