Cyrsiau Cymorth Cyntaf Baban a Rhiant

Cyrsiau Cymorth Cyntaf Baban a Rhiant - £25 yr oedolyn (TAW ddim yn berthnasol)

OS NAD YW'R DYDDIADAU/LLEOLIADAU YN GYFLEUS, PLÎS CYSYLLTWCH NEU DYCHWELWCH I'R WEFAN YN FUAN. RYDYM YN GOBEITHIO YCHWANEGU MWY O LEOLIADAU A DYDDIADAU YN FUAN! HEFYD, OS YDYCH YN AEOLOD O GRŴP FUASAI YN HOFFI CYNNAL SESIWN BABI A RHIANT, PLÎS CYSYLLTWCH.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod ein cyrsiau cymorth cyntaf babi a rhiant wedi ei lansio. Bydd y wybodaeth a gaiff ei drafod yn y dosbarthiadau yn addas ar gyfer babanod a phlant o bob oed. Mae llawer o rieni ac aelodau eraill o'r teulu wedi gofyn i ni ddechrau cyrsiau cymorth cyntaf ar gyfer rhieni newydd. Roeddem yn bwriadau lansio'r dosbarthiadau hyn yn hwyrach yn y flwyddyn ond o ganlyniad i'r gofyn, dyma nhw yn fwy buan na'r disgwyl!

Cymorth Cyntaf Sylfaenol i Rieni

Gall cymorth cyntaf sylfaenol fod y gwahaniaeth rhwng byw a marw. Gall hefyd gael effaith mawr ar gyfradd gwellhad eich babi neu blentyn a'r boen maent yn ei ddioddef. Gall hefyd leihau'r amser, neu efallai olygu bod dim rhaid i'r babi/plentyn fynd i'r ysbyty. Fel rhieni, aelodau eraill o'r teulu a ffrindiau rydym mor ofalus a rydym yn gallu bod. Er hyn, mae'n amhosib gwylio ein plant pob eiliad o bob diwrnod. Does dim amgylchedd sy'n gallu bod 100% yn saff felly yn anffodus bydd damweininau yn digwydd. Gall mynychu cwrs cymorth cyntaf ar gyfer rhieni fel hwn olygu y gallwch adael i'ch plant chwarae a mwynhau eu hunain, derbyn y cleisiau bach arferol gyda'r tawelwch meddwl fod ganddoch y sgiliau i adnabod a helpu os bydd rhywbeth mwy difrifol yn digwydd.

Bydd y dosbarthiadau cymorth cyntaf i rieni yma yn trafod popeth bydd rhieni yn poeni amdano, tagu, anafiadau pen, ffitio ac wrth gwrs beth i'w wneud os bydd eu plentyn yn stopio anadlu. Bydd dim prawf ar y diwedd, cwbwl rydym eisiau ei wneud yw eich addysgu beth i'w wneud os bydd un o'r sefyllfaoedd dychrynllyd yma yn digwydd. Os yw'r cwrs yma o ddiddordeb i chi, a buasech yn hoffi datblygu eich sgililau cymorth cyntaf ymhellach, ystyriwch gwblhau un o'n cyrsiau pediatreg sy'n cael ei gymeradwyo gan Sgiliau Cymru ac Ofqual.

 

Cyrsiau Cymorth Cyntaf Baban a Rhiant

Mae hwn yn gwrs cymorth cyntaf anffurfiol baban/plentyn a rhiant lle mae posib i chi ddod a'ch plentyn gyda chi. Mae'n ddosbarth 2 awr yn cael ei arwain mewn lleoliadau amrywiol trwy Ogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

Mae pob un o'r dosbarthiadau yn cael eu harwain gan hyfforddwr clinigol fel doctor, parafeddyg neu nyrs.

Mae'r dosbarthiadau sydd ar gael ar hyn o bryd yn cael eu rhestru oddi tano. I gael gweld y dyddiadau a'r argaeledd ac hefyd i archebu lle, cliciwch ar y lleoliad sy'n fwy addas i chi:

Chwarae Meddal Infunity, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Canolfan Hamdden Plas Madoc, Acrefair, Wrecsam

Prospect House, Sandycroft, Glannau Dyfrdwy