Cymhwyster QA Lefel 3 Cymorth Cyntaf Pediatreg mewn Argyfwng (RQF)

£75 (TAW ddim yn berthnsaol)

Mae'r cwrs rheoledig Cymorth Cyntaf Pediatreg mewn Argyfwng hon yn gwrs undydd sy'n cael ei ddysgu wyneb yn wyneb. Mae cyrsiau agored ar gael yn ein ystafell hyfforddi yn yr Hive Collaborative, Prospect House, Factory Road, Sandycroft, Glannau Dyfrdwy. CH5 2 QJ. Rydym hefyd yn gallu arwain cyrsiau yn eich gweithle chi os oes ganddoch glwstwr o staff sydd angen hyfforddiant.

Oriau yr hyfforddiant fel arfer yw 09:00 - 16:00. Gweler oddi tano y cyrsiau agored sydd ar gael yn Sandycroft. Mae pob dyddiad sydd ar gael mewn gwyrdd. Os does dim dyddiad gwyrdd i'w weld, plȋs edrychwch ar y misoedd canlynol. Os cliciwch ar ddyddiad yr hyfforddiant, mi gewch yr opsiwn i archebu lle trwy glicio ar botwm Archebwch Nawr o dan y botwm gwyrdd sy'n dweud Available. Unrhyw broblemau, plȋs ffoniwch ni ar 01352 781965.

Searching Availability...

Ffoniwch ni i drafod Gostyngiadau Grŵp a Cyfateb Prȋs - 01352 781965. Rydym wedi cwblhau asesiad risg Cofid-19 ar gyfer pob un o'n cyrsiau. Os oes ganddoch chi unrhyw bryderon ynglŷn â hyn, rydym yn fwy na hapus i rannu ein dargynfyddiadau gyda chi. Hwn yw'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg mewn Argyfwng. Mae'n gwrs 1 diwrnod fydd yn eich helpu i gydymffurfio gyda gofynion rheoliadol os yw'ch busnes yn delio gyda gofal plant a babanod fel:

 • Meithrinfeydd
 • Clybiau ar ôl ysgol
 • Au pairs
 • Nanis
 • Sefydleoedd chwaraeon a hamdden

Efallai y bydd eich busnes angen cynrychiolwyr i fod yn gynorthwywyr cyntaf ar gyfer eich staff chi hefyd yn ogystal a'r plant. Os mai dyma'r sefyllfa, bydd angen i rai o'ch staff fynychu un o'r cyrsiau oddi tano:

 • Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng (EFAW)
 • Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (FAW)

Os ydych angen unrhyw un o'r cyrsiau uchod, ffoniwch ni os gwelwch yn dda i drafod opsiynau - 01352 781965

Y cwrs cywir?

Eich opsiwn arall o ran cyrsiau pediatrig yw'r un llawn - Cymorth Cyntaf Pediatreg - ar gynnig am £95 y person. Mae hwn yn cael ei gyflwyno fel dysgu cyfunol. Os ydych yn ofalwr plant cofrestredig, neu'n edrych i gofrestru fel gwarchodwr plant, hwn yw'r cwrs safon aur i chi. Prisiau cyrsiau mewnol, lle rydym yn dod atoch chi yw - £420 am nifer lleiafswm o 6 unigolyn. Bydd unigolion ychwanegol yn costio £60 y person. I gael eich arall gyfeirio i'r cwrs llawn Cymorth Cyntaf Pediatreg, plȋs cliciwch yma. Rhiant, perthynas neu ffrind sy'n gofalu am blant neu babanod? Efalllai y byddwch chi hefyd eisiau mynychu y cwrs hon os ydych yn riant, berthynas neu ffrind sydd mewn cyswllt aml gyda eich plant neu plant eraill. Mae gwybod eich bod yn gallu helpu baban neu blentyn sydd mewn trafferth yn dawelwch meddwl.

Paediatric First Aid Course Flintshire

Cwrs Pediatreg mewn Argyfwng - Gwybodaeth

Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg mewn Argyfwng hon yn cael ei gynnal wyneb-yn-wyneb mewn amgylchedd ddosbarth.

Hwn yw'r Cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg mewn Argyfwng y byddwch ei angen os yw'ch gweithle, amgylchedd neu ddigwyddiad yn delio hefo plant a babanod.

Os ydych angen y cwrs yma ar gyfer nifer fawr o ddeiliaid, efallai y bydd yn fwy cost-effeithiol i ni ddod atoch chi. Rydym yn awgrymu'n gryf i chi rannu eich asesiad risg cymorth cyntaf gyda ni. Mae hyn yn golygu y gallwn ychwaegu elfennau arbennig i'r cwrs safonol yn ddibynol ar y math o argyfwng bydd eich gweithle yn debygol o wynebu. Cofiwch bod ein holl hyfforddwyr yn gymwys yn feddygol; doctoriaid, parafeddygon a nyrsus damweiniau brys. Plȋs cysylltwch ni ar 01352 781965 am fwy o wybodaeth.

Sgiliau Cymorth Cyntaf

Ar ôl cwblhau y cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg mewn Argyfwng yma, bydd cynrychiolwyr yn gallu ymateb yn hyderus i'r sefyllfaoedd o argyfwng oddi tano. Byddent yn dysgu sgiliau achub bywyd syml, yn gallu asesu a monitro yr anafedig a gwybod lle i gael cymorth . yn ogystal a hyn, byddent yn dysgu a deall rheoliadau iechyd a diogelwch yn y gweithle. Achlysuron o Argyfwng (plant a babanod yn unig):

 • Ddim yn ymateb ond yn anadlu.
 • Ddim yn ymateb a ddim yn anadlu/defnydd o ddiffibriliwr (AED).
 • Trawiadau e.e. trawaiadau epilepsi
 • Tagu
 • Gwaedu a sioc

Paratoi ac Amserlen Cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg mewn Argyfwng

Byddwch yn derbyn pecyn hyfforddi personol sydd yn cynnwys llawlyfr cyfredol. Byddwch hefyd yn derbyn amddifynnydd y wyneb ar gyfer ymarfer CPR, offer rhag Cofid, ac offer hyfforddi cymorth cyntaf i'w ddefnyddio yn ystod y cwrs. Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg mewn Argyfwng fel arfer ar gael unwaith y mis, gyda'r diwrnod wyneb-yn-wyneb fel arfer yn dechrau am 09:00 hyd at 16:00. Bydd yr amser a gymrith i gwblhau y modiwl ar-lein, sy'n gyfwerth i 1 diwrnod, yn cael ei gwblhau yn amser gwaith/rhydd y cynrychiolwyr. Rydym yn arwain cyrsiau mewn nifer o leoliadau o amgylch Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin. Os hoffech i ni arwain y cwrs ar eich safle chi, gallwn gynnig hyblygrwydd o amgylch y cloc 24/7. Nid yw pob lleoliad yn cynnig bwyd, felly rydym yn argymell eich bod yn dod a cinio gyda chi os nad ydym yn dweud fel arall. Byddem yn gyrru cyfarwyddiadau ymuno'r cwrs pan fyddwch yn archebu lle a hefyd gwybodaeth ynghylch â chyfleusterau bwyd lleol. Yr unig beth rydym yn gofyn ohonoch yw eich bod yn cyrraedd yn barod i ddysgu.

Cyflwyno'r Cwrs

Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg mewn Argyfwng yn cael ei gyflwyno fel cwrs 1 diwrnod wyneb-yn-wyneb. Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno mewn amgylchedd ddosbarth. Mae'n gwrs ymarferol felly mae'n rhaid bod yr unigolyn â'r gallu i ymuno a'r gweithgareddau'n gorfforol. Byddent yn dysgu sgiliau a magu hyder dros y diwrnod i allu delio gyda amrywiaeth eang o sefyllfaoedd. Mae angen i'r unigolyn fod â lefel da o Saesneg. Os mai Cymraeg yw iaith gyntaf eich aelod o staff, rydym hefyd yn gallu cynnig y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. I wneud yn siwr eich bod yn derbyn y profiad dysgu orau, rydym yn cadw maint y grwpiau i 12 neu lai.

Diwydrwydd Dyladwy

Mae holl hyfforddwyr yr Hive Collaborative yn gymwys yn glinigol ac yn brofiadol mewn gofal clinigol mewn argyfwng; e.e. doctoriaid meddygol, parafeddygon a nyrsus damweiniau ac achosion brys. Nid yw hyn yn ofynol gan yr HSE ond rydym yn credu y byddwch yn manteisio ar eu sgiliau a phrofiadau. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth gefnogol i'r rhai sydd wedi gorfod delio gyda argyfwng cymorth cyntaf ac felly angen adborth neu cymorth iechyd meddwl. Edrychwch ar ein tudalen Amdanom Ni i weld proffilau ein staff.

Asesiadau Cymorth Cyntaf Pediatreg mewn Argyfwng

Mae'n rhaid i unigolion fynychu'r cwrs wyneb-yn-wyneb yn llawn i fod yn gymwys i gael eu hasesu, sydd yn cael ei wneud trwy arsylwi parhaus a chwestiynnu yn ystod y cwrs e.e. gweithgareddau, cwis a chware rôl. Ar ôl cwblhau y cwrs yn llwyddiannus, bydd yr unigolyn yn derbyn tystysgrif Cymorth Cyntaf Pediatreg mewn Argyfwng sy'n ddilys am 3 blynedd.