Cymhwyster QA Lefel 3 Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (Gloywi Blynyddol) (RQF)

Prȋs £49 (TAW ddim yn berthnasol).

Hwn yw Cymhwyster QA Lefel 3 Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (Gloywi Blynyddol). Mae cyrsiau agored ar gael yn ein ystafell hyfforddi yn yr Hive Collaborative, Prospect House, Factory Road, Sandycroft, Glannau Dyfrdwy. CH5 2 QJ. Rydym hefyd yn gallu arwain cyrsiau yn eich gweithle chi os oes ganddoch glwstwr o staff sydd angen hyfforddiant.

Mae'r cyrsiau yn 3.5 awr o hyd, fel arfer o 09:00 tan 12:30.

Gweler oddi tano y cyrsiau agored sydd ar gael yn Sandycroft. Mae pob dyddiad sydd ar gael mewn gwyrdd. Os does dim dyddiad gwyrdd i'w weld, plȋs edrychwch ar y misoedd canlynol. Os cliciwch ar ddyddiad yr hyfforddiant, mi gewch yr opsiwn i archebu lle trwy glicio ar y botwm Archebwch Nawr o dan y botwm gwyrdd sy'n dweud Available. Unrhyw broblemau, plȋs ffoniwch ni ar 01352 781965.

Searching Availability...

Ffoniwch ni i drafod Gostyngiadau Grŵp a Chyfatebiaeth Prȋs - 01352 781965. Mae pob un o'n cyrsiau wedi cael asessiad risg ac wedi'w addasu i wneud mor ddiogel a phosibl rhag Cofid 19. Os oes ganddoch bryderon ynglŷn a hyn, rydym yn fwy na hapus i rannu a thrafod canfyddiadau yr asesiad risg gyda chi. Mae prisiau cyrsiau mewnol - hyd at 6 o bobl yn £249. Am fwy na 6 unigolyn , plȋs cysylltwch am y gost. Mae'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) yn awgrymu'n gryf bod cynorthwywyr cyntaf yn cwblhau sesiynnau gloywi blynyddol yn ystod eu cyfnod 3 blynedd gyda thystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gweithle. Bydd hyn yn helpu cynorthwywyr cyntaf i fod yn hyderus yn eu sgiliau cymorth cyntaf a chadw eu gwybodaeth yn gyfoes. Ffynohonnell: (SECTION 3 The Health and Safety (First-Aid) Regulations 1981). Mae'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) yn adnabod bod hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn y Gweithle yn rhoi sgiliau ymarferol a gwybodaeth angenrheidiol i gynorthwywyr cyntaf i ddelio gyda argyfwng cymorth cyntaf. Mae hefyd yn helpu sefydliadau gydymffurfio gyda'r safonau sydd wedi eu gosod gan y Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf). Annual First Aid at Work Refresher

Cwrs Gloywi Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Rydym yn cynnig y cwrs gloywi blynyddol cymorth cyntaf yn y gweithle, sy'n gwrs hanner diwrnod, i fusnesau ac unigolion. Mae ar gyfer unrhyw un sydd o oedran 16+ sydd eisiau gloywi, ymarfer a magu hyder yn eu sgiliau cymorth cyntaf. Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer rheiny sydd wedi delio gyda digwyddiad cymorth cyntaf yn ddiweddar. Ar ein cyrsiau agored, bydd unigolion yn mynychu o gefndiroedd gwaith risg isel ac uchel. Os hoffech eich cwmni dderbyn cwrs gloywi bwrpasol, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni i drafod eich gofynion - 01352 781965. Sgiliau Cymorth Cyntaf Ar ôl cwblhau y cwrs gloywi cymorth cyntaf yma, bydd unigolion wedi atgoffa eu hunain ac yn gallu cynnig ymateb hyderus i'r sefyllfaoedd o argyfwng isod. Pan fo'r anafedig yn/gyda:

 • Anymwybodol ac yn anadlu ac anymwybodol a ddim yn anadlu
 • Gwaedu
 • Tagu
 • Dioddef o sioc
 • Llosgiadau
 • Llewygu
 • Gwenwyn
 • Gyda anaf pen
 • Hyperthermia
 • Hypothermia
 • Anaf i asgwrn, cyhyr neu gymal
 • Anafiadau asgwrn cefn

Bydd unigolion hefyd yn gallu estyn cymorth i'r rhai hynny sy'n dioddef o drawiad ar y galon, angina neu asthma, strôc, trawiadau, adwaith alergedd difrifol neu ddigwyddiad diabetig.

Paratoi ac Amserlen Cwrs Gloywi Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Byddwch yn derbyn pecyn hyfforddiant llawn sy'n cynnwys gweithlyfr cyfredol i chi gadw. Byddwch hefyd yn derbyn gorchudd wyneb ar gyfer ACA (CPR), offer gwarchod Cofid ac offer hyfforddi cymorth cyntaf i'w ddefnyddio yn ystod y cwrs.

Mae'r cwrs gloywi blynyddol cymorth cyntaf yn y gweithle fel arfer ar gael unwaith y mis, hanner diwrnod rhwng 09:00 a 17:00. Rydym yn gweithredu o leoliadau o amgylch Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin. Os hoffech i ni gyflwyno'r cwrs ar eich safle chi, gallwn gynnig hyblygrwydd o amgylch y cloc 24/7.

Nid yw pob lleoliad yn cynnig bwyd, felly rydym yn argymell eich bod yn dod a cinio gyda chi os nad ydym yn dweud fel arall. Byddem yn gyrru cyfarwyddiadau ymuno'r cwrs pan fyddwch yn archebu lle a hefyd gwybodaeth ynghylch â chyfleusterau bwyd lleol.

Yr unig beth rydym yn gofyn ohonoch yw eich bod yn cyrraedd yn barod i ddysgu. Hefyd, yn ddelfrydol, os allwch chi yrru draw asesiad gofynion cymorth cyntaf y busnes cyn i chi fynychu os yn berthnsaol byddem yn ddiolchgar iawn.

Cyflwyno'r Cwrs

Mae'r cwrs gloywi blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle yn cael ei gyflwyno fel cwrs hanner diwrnod wyneb-yn-wyneb. Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno mewn amgylchedd ddosbarth. Mae'n gwrs ymarferol felly mae'n rhaid bod yr unigolyn â'r gallu i ymuno a'r gweithgareddau'n gorfforol. Byddent yn dysgu sgiliau a magu hyder dros yr hanner diwrnod i allu delio gyda amrywiaeth eang o sefyllfaoedd. Mae angen i'r unigolyn fod â lefel da o Saesneg. Os mai Cymraeg yw iaith gyntaf eich aelod o staff, rydym hefyd yn gallu cynnig y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. I wneud yn siwr eich bod yn derbyn y profiad dysgu orau, rydym yn cadw maint y grwpiau i 12 neu lai.

Diwydrwydd Dyladwy

Mae holl hyfforddwyr yr Hive Collaborative yn gymwys yn glinigol ac yn brofiadol mewn gofal clinigol mewn argyfwng; e.e. doctoriaid meddygol, parafeddygon a nyrsus damweiniau ac achosion brys. Nid yw hyn yn ofynol gan yr HSE ond rydym yn credu y byddwch yn manteisio ar eu sgiliau a phrofiadau. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth gefnogol i'r rhai sydd wedi gorfod delio gyda argyfwng cymorth cyntaf ac felly angen adborth neu cymorth iechyd meddwl. Edrychwch ar ein tudalen Amdanom Ni i weld proffilau ein staff.

Cwrs Gloywi Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Mae'n rhaid i unigolion fod yn bresenol drwy gydol y cwrs i fod yn gymwys i gael eu hasesu, sydd yn cael ei wneud trwy arsylwi parhaus a chestiynnu yn ystod y cwrs e.e. gweithgareddau, cwis a chware rôl. Ar ôl cwblhau y cwrs yn llwyddiannus, bydd yr uigolyn yn derbyn tystysgrif gloywi blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle sy'n ddilys am flwyddyn.