Hyfforddiant Ymwybyddiaeth COSHH - Mae COSHH yn sefyll am Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (Control of Substances Hazardous to Health). COSHH yw'r gyfraith iechyd a diogelwch sy'n ei gwneud yn ofynol i gyflogwyr reoli sylweddau peryglus i iechyd. Mae'r rheoli hyn yn hynod bwysig er wmwyn diogelu pawb sy'n ymwneud â gweithrediadau'r busnes, e.e. gweithwyr, contractwyr, y cyhoedd. Y gyfraith llywodreathol yw Y Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) 2002 (legislation.gov.uk/cy/)

Call sefydliadau rwystro neu leihau datguddiad i sylweddau peryglus trwy:

 • Darganfod beth yw peryglon iechyd pob cynnyrch.
 • Penderfynnu sut i rwystro perygl i iechyd (trwy gwblhau asesiad risg COSHH).
 • Darparu mesurau rheoli i leihau peryglon i iechyd.
 • Sicrhau bod mesurau rheoli yn cael eu defnyddio.
 • Cadw pob mesur rheoli mewn cyflwr da.
 • Trwy rannu gwybodaeth, cyfarwyddiadau a hyfforddiant â gweithwyr ac eraill
 • Cyflwyno arolygaeth a monitro iechyd mewn achosion perthnasol.
 • Cynllunio rhag argyfwng

Gofynion Cyfreithiol COSHH

1. Ni ddylse cyflogwr ddechrau darn o waith sy'n debygol o ddinoethi gweithwyr i unrhyw sylweddau sy'n beryglus i iechyd os nad ei fod wedi

-a. cwblhau asiesiad addas a digonol ar y risg mae'r tasg waith benodol yn ei greu i iechyd y gweithwyr a'r camau sydd angen ei gwblhau i fodloni gofyniadau y rheoliadau.

Y Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) 2002 Rheoliad 6

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth COSHH ar gyfer Sefydliadau

Mae pob sefydliad, o fentrau bach canolig i CCC yn defnyddio sylweddau fuasai'n gallu niweidio gweithwyr, contractwyr ac aelodau o'r cyhoedd. Gall y sylweddau hyn fod mor syml a sebon antibiotig i asidau, sylweddau costig a phlaleiddiad. Mae asesiadau COSHH ei angen ar gyfer pob un os oes label perygl arnynt er pa mor ddiniwed maent yn edrych.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth COSHH ar gyfer yr Hunan Gyflogedig

Os ydych yn hunan-gyflogedig ac yn cyflogi gweithwyr mae pob agwedd o reoliadau COSHH yn berthnasol. Os ydych yn hunan-gyflogedig a ddim yn cyflogi neb arall (ond yn cludo sylweddau i safleoedd pobl eraill), mae pob rhan o reoliadau COSHH yn berthnasol heblaw am wyliadwraeth a monitro iechyd. Gall monitro fod yn berthnsaol i driniwr gwallt symudol, glanhawyr, trydanwyr a phlymwyr er enghraifft.

Sylweddau Peryglus

Byddwch yn ymwybodol bod sylweddau yn eich sefydliad yn gallu bodoli mewn ffufriau gwahanol e.e. cemegion, mygdarth, niwl, nwyon, anwedd, technoleg nano, bacteria. Os yw pecyn sylwedd yn cynnwys unrhyw un o'r symbolau perygl, mae'n cael ei gyfeirio at fel sylwedd peryglus.

Nid yw asbestos, deunyddiau ymbelydrol a phlwm yn cael eu cyfri o fewn COSHH gan eu bod â rheoliadau eu hunain.

COSHH Awareness Training
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth COSHH. Cyfres o symbolau diogelwch cemegol.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth COSHH

Mae ein cyrsiau hyfforddiant ymwybyddiaeth COSHH yn addas ar gyfer pob gweithiwr os ydynt yn delio gyda sylweddau peryglus. Os nad yw gweithgareddau dyddiol y busnes yn delio gyda sylweddau peryglus yn benodol, efallai y bydd yn fwy economaidd i'ch rheolwyr a'ch goruchwilwyr yn unig dderbyn hyfforddiant Ymwybyddiaeth COSHH. Gallent wedyn gynnig hyfforddiant penodol i weddill y tȋm.

Nodau Hyfforddiant COSHH

Bydd eich cynrychiolydd yn cael eu cyfarwyddo ar bwysigrwydd ymdrȋn yn ddiogel ac asesu sylweddau peryglus o fewn y busnes a'r gweithle. Byddwn yn astudio eich gwethrediadau busnes cyn y cwrs i wneud yn siwr bod y cwrs yn berthnasol i'ch gofynion. Gall y cwrs gael ei arwain yn allanol neu ar eich safle i leihau unrhyw aflonyddwch i'r busnes.

 • Trosolwg Deddf COSHH.
 • Yr Hanfodion - Beth ydych angen ei wneud.
 • Dosbarthiad sylweddau peryglus
 • Asesiadau COSHH.
 • Amnewidiadau.
 • Iechyd a therfynau datguddiadau.
 • Cofnodion diogelwch cemegion.
 • Mesuriadau rheoli, storio a defnyddio'n ddiogel.
 • Caniatâd i weithio.
 • Cyfarpar diogelu personal (PPE).
 • Arolygu.
 • Gwyliadwraeth Iechyd.
 • Rheoli Gwastraff.
 • Achosion o argyfwng.

Lleoliad/Hyd y Cwrs COSHH

Mae'r cwrs yn gallu cael ei arwain yn allanol, neu ar eich safle i leihau ymyrraeth â'r busnes. Mae'n gwrs 6 awr o hyd gyda amser dechrau hyblyg i gyd-fynd gyda'ch amseroedd busnes. Os nad yw eich busnes yn gweithredu 9-5, rydym yn hapus i gynnig hyfforddiant o amgylch y cloc, gan gynnwys penwythnosau, ayyb. Bydd cost bychan ychwanegol i gyrsiau sy'n cael eu harwain y tu allan i oriau cyffredin, gweler y termau oddi tano.

Math o Gwrs
Wyneb-yn-Wyneb

Dulliau Asesu
Asesu parhaus drwy gydol y cwrs.

Uchafswm Dysgwyr i bob Tiwtor
Mae gan y cwrs COSHH gymhareb uchaf o 12:1

Proses Ail-Gymhwyso

Argymhellir eich bod chi, neu eich staff yn mynychu hyfforddiant gloywi pob 3 blynedd.

Cwestiynau cyffredin COSHH

A yw asesiad COSHH yn ofyniad cyfreithiol?

Mae asesiad COSHH yn ofyniad cyfreithiol am unrhyw sylwedd sy'n beryglus i iechyd. Mae'r rheoliadau'n berthnsaol i fusnesau a hefyd i weithwyr hunan-gyflogedig.

Oes angen i fy musnes gydymffurfio gyda COSHH?

Bron yn sicr OES. Gan bod bron pob busnes yn defnyddio, cynhyrchu neu brynu rhyw fath o gynnyrch peryglus mae'n debygol iawn bod eich busnes angen cydymffurfio gyda deddfwriaeth COSHH. Efallai mai dim ond cydymffufio yn y modd mwyaf syml y bydd angen i chi wneud os mai defnyddio sylweddau glanhau yn unig ydych chi.

A yw Cofid-19 yn cael ei gyfri fel COSHH?

YDI gan bod Cofid-19 yn sylwedd biolegol yn ôl y rheoliadau COSHH. Mae adran 6 o'r rheoliadau hyn yn datgan nad yw cyflogwyr yn gallu parhau gyda darn o waith sy'n debygol o ddatguddio unigolion at effeithiau Cofid-19 hyd nes bod asesiad risg perthnasol wedi'w gwblhau a bod lefel y risg yn dderbyniol.

Telerau cyrsiau ar eich safle

Fel ein bod yn gallu arwain cwrs ar eich safle chi, gwiriwch y canlynol os gwelwch yn dda:

- Bod eich safle o fewn yr ardal ar y map oddi tano. Rydym yn gallu ac yn ddigon bodlon trafeilio'n bellach i arwain cwrs iechyd a diogelwch ond os gwelwch yn dda, cysylltwch ni gyntaf i drafod prisiau cyn trefnu. Rydym yn anelu i gynnig hyfforddiant fforddiadwy ym mhob ardal o'r DU, ond efallai y bydd costau ychwanegol os nad oes gennym hyfforddwyr iechyd a diogelwch yn eich ardal chi.

- Os ydych eisiau i ni gynnal cwrs y tu allan i oriau 08:00 i 18:00 dydd Llun i Gwener, bydd cost bach ychwanegol yn cael ei gynnwys i'ch anfoneb.

- Dydd Gwener 18:00 i 08:00 fore llun, £20 yr awr yn ychwanegol e.e mae cwrs cymorth cyntaf yn y gweithle fel ail-gymhwysder yn gwrs 8 awr. Cost ychwanegol = £120.

- Llun i Iau, 18:00 - 08:00 ar ddydd Gwener, £15 yr awr yn ychwanegol.

- Gwyliau banc, 00:00 - 00:00, £30 yr awr yn ychwanegol.

- Ystafell ddigon mawr i wneud yr elfen ymarferol o'r cwrs (cofiwch am bellter cymdeithasol yn ystod Cofid-19). Ar gyfer 12 unigolion yn mynychu, mae maint yr ystafell angen bod yn fwy na 36 metr sgwâr.

- Ystafell sydd ddigon mawr i'w ddefnyddio ac mae posib unai arddangos llun taflunnydd ar y wal neu lle i sgrȋn. Hefyd rhywle lle nad oes sŵn a dim fydd yn tynnu sylw ayyb.

- Mynediad i gyfleusterau lles.

COSHH Awareness Training North Wales and the North West.
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth COSHH yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth Iechyd a Diogelwch

Am fwy o wybodaeth ar ymgynghoriaeth a hyfforddiant iechyd a diogelwch, os gwelwch yn dda cliciwch yma.