Cwrs Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch - Sicrhewch eich bod yn llwyddo i gyflawni eich ymrwymiad iechyd a diogelwch cyfreithiol a moesol. Os nad ydych yn siwr sut i gydymffurfio yn y maes hwn, bydd cyflwyno un o'n cyrsiau iechyd a diogelwch i'ch staff yn fan cychwyn da. Ni ddylse neb fynd yn sâl neu derbyn anaf trwy eu gwaith. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 yw'r ddeddfwriaeth pennaf sy'n delio gyda iechyd a diogelwch yn y gwaith. Mae'n amlinellu cyfrifoldebau'r cyflogwr a'r gweithiwr wrth greu amgylchedd waith diogel.

Pwy sydd angen hyfforddiant iechyd a diogelwch?

Mae pawb, mewn pob sefydliad angen derbyn rhyw fath o hyfforddiant iechyd a diogelwch. Mae pob un gweithiwr, cyfarwyddwr a chontractiwr angen y wybodaeth, sgiliau a'r gallu i reoli iechyd a diogelwch o fewn eu maes nhw o waith.

Manteision i fusnes o gynnal hyfforddiant iechyd a diogelwch

Mae gan fusnesau a gweithwyr masnach hunan-gyflogedig gyfrifoldeb cyfreithiol a moesol am reolaeth iechyd a diogelwch da. Ni ddylse iechyd a diogelwch gael ei ystyried fel baich i fusnes gan fod nifer o fanteision sy'n cynnwys:

 • Lleihad risg.
 • Cost gostyngol.
 • Cyfraddau salwch a trosiant gweithwyr llai.
 • Llai o ddamweiniau.
 • Llai o fygythiad cyfreithiol.
 • Enw da ymysg partneriaid a chyflenwyr
 • Enw gwell o ran cyfrifoldeb corfforaethol ymysg cwsmeriaid, buddsoddwyr a'r cyhoedd.
 • Cynhyrchiant yn cynyddu oherwydd bod gweithwyr yn hapusach, iachach ac yn fwy hunan gymhelliol.
Ychydig o wybodaeth iechyd a diogelwch am ddim i chi!

Tabl yn cynnwys cyfrifoldebau cyflogwyr a gweithwyr.

Cyfrifoldebau Gweithwyr Cyfrifoldebau Cyflogwyr
I gymryd gofal rhesymol am ddiogelwch eich hunain a phobl eraill. Sicrhau bod hyfforddiant iechyd a diogelwch yn cael ei gyflwyno i bob aelod o staff.
I beidio cam-ddefnyddio neu ymyrryd âg offer sydd wedi eu rhoi i chi ar gyfer eich iechyd a diogelwch e.e. offer diogelwch. Cyflenwi dillad ac offer diogelwch priodol.
I gyd-weithio gyda'ch cyflogwr trwy gwblhau hyfforddiant, gwisgo dillad diogelwch a dilyn polisiau iechyd a diogelwch. Gwneud yn siwr bod cyfleusterau o leiaf at safon gofynion isaf iechyd a diogelwch o ran tymheredd, sŵn ac awyriad.
I roi gwybod i'r cyflogwr am unrhyw salwch neu anaf fydd yn effeithio ar eich gallu i weithio. Bod â pholisi cyfoes iechyd a diogelwch.
  Cynnal amgylchedd waith diogel trwy sicrhau bod offer yn cael eu cynnal yn gywir ac yn saff i'w defnyddio, bod arwyddion rhybudd priodol yn cael eu harddangos a bod cyfleusterau cymorth cyntaf addas ar gael.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch - Arolwg

Mae saith modiwl i'r cwrs yma:

 1. Cyflwyno Iechyd a Diogelwch.
 2. Deall eich cyfrifoldebau a'r gyfraith.
 3. Adnabod peryglon.
 4. Adnabod risg.
 5. Rheoli Risg.
 6. Ymchwilio damweiniau a digwyddiadau.
 7. Mesuro perfformaid.
Wedi cwblhau'r cwrs byddwch yn gallu:

 • Penodi swyddog iechyd a diogelwch cyfrifol.
 • Paratoi polisi iechyd a diogelwch.
 • Deall a gallu cwblhau asesiadau risg.
 • Gallu cwblhau ymchwiliadau iechyd a diogelwch yn gymwys.
 • Bod yn hyderus wrth adrodd a rheoli damweiniau a digwyddiadau.
 • Gwybod sut i rannu gwybodaeth am faterion iechyd a diogelwch gyda'r gweithwyr.
 • Bod yn hyderus yn darparu gwybodaeth a hyfforddiant.

Lleoliad a hyd cwrs ymwybyddiaeth iechyd a diogelwch

Mae'r cwrs yn gallu cael ei arwain yn allanol, neu ar eich safle i leihau ymyrraeth â'r busnes. Mae'n gwrs 7 awr o hyd gyda amser dechrau hyblyg i gyd-fynd gyda'ch amseroedd busnes. Os nad yw eich busnes yn gweithredu 9-5, rydym yn hapus i gynnig hyfforddiant o amgylch y cloc, gan gynnwys penwythnosau, ayyb. Bydd cost bychan ychwanegol i gyrsiau sy'n cael eu harwain y tu allan i oriau cyffredin, gweler y termau oddi tano.

Health & Safety Awareness training
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch

Costau iechyd a diogelwch gwael yn y gweithle

Mae ystadegau yr HSE yn arddangos costau dynol ac ariannol o beidio rhoi sylw i iechyd a diogelwch yn y gweithle:

Pob blwyddyn:

 • Miliynau o ddiwrodau gwaith yn cael eu colli oherwydd salwch ac anafiadau.
 • Miloedd o bobl yn marw o afiechydon sy'n gyswllt â'r gwaith.
 • Tua miliwn o weithwyr yn datgan eu bod yn dioddef o salwch sy'n gyswllt â'r gwaith.
 • Canoedd o filoedd o weithwyr yn cael eu hanafu yn y gwaith.
 • Mae gweithiwr yn marw o ganlyniad i anaf yn y gwaith pob diwrnod gwaith.
 • Sefydliadau yn derbyn costau ychwanegol-fel colledion yswiriant a cholli enw-da.
Math o Gwrs
Wyneb-yn-Wyneb

Dulliau Asesu
Asesu parhaus drwy gydol y cwrs.

Uchafswm Dysgwyr i bob Tiwtor
Mae'r cwrs Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch gyda chymhareb uchafswm o 12:1

Proses Ail-Gymhwyso

Argymhellir eich bod chi, neu eich staff yn mynychu hyfforddiant gloywi pob 3 blynedd.

Cwestiynnau Cyffredin Cwrs Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch

Beth yw'r prif resymau am reoli iechyd a diogelwch?

Y rhesymau pennaf am reoli iechyd a diogelwch yw rhesymau Moesol, Cyfreithiol ac Ariannol. Bydd y cwrs Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch yn esbonio'r rhain yn fanwl.

Pwy sy'n gyfrifol am iechyd a diogelwch yn y gweithle?

Mae iechyd a diogelwch yn y gweithle yn gyfrifoldeb ar y cyflogwr a'r gweithwyr.

Oes rhaid i fusnesau fod â pholisi iechyd a diogelwch?

Mae'r gyfraith yn datgan bod rhaid i bob busnes fod â pholisi iechyd a diogelwch. Os oes ganddoch bump neu fwy o weithwyr, mae'r polisi yma yn gorfod bod yn ysgrifenedig. Os oes ganddoch lai na 5 o weithwyr does dim rhaid i chi gael polisi ysgrifenedig on mae'n ddefnyddiol i wneud hynny.
Mae'n rhaid i chi rannu'r polisi, ac unrhyw newidiadau iddo gyda'ch gweithwyr.

Beth yw polisi iechyd a diogelwch?

Mae polisi iechyd a diogelwch yn gosod sut ydych yn mynd i ymdrin â iechyd a diogelwch. Mae'n esbonio sut eich bod chi, y cyflogwr, yn mynd i reoli iechyd a diogelwch yn eich busnes. Dylse ddatgan yn glir pwy sy'n gwneud be, pryd a sut.

Telerau cyrsiau ar eich safle

Fel ein bod yn gallu arwain cwrs ar eich safle chi, gwiriwch y canlynol os gwelwch yn dda:

- Bod eich safle o fewn yr ardal ar y map oddi tano. Rydym yn gallu ac yn ddigon bodlon trafeilio'n bellach i arwain cwrs iechyd a diogelwch ond os gwelwch yn dda, cysylltwch ni gyntaf i drafod prisiau cyn trefnu. Rydym yn anelu i gynnig hyfforddiant fforddiadwy ym mhob ardal o'r DU, ond efallai y bydd costau ychwanegol os nad oes gennym hyfforddwyr iechyd a diogelwch yn eich ardal chi.

- Os ydych eisiau i ni gynnal cwrs y tu allan i oriau 08:00 i 18:00 dydd Llun i Gwener, bydd cost bach ychwanegol yn cael ei gynnwys i'ch anfoneb.

o Friday 1800 to Monday 0800, additional £20 per hour. E.g., Health & Safety Awareness course is 7 hours. Additional charge = £140.

- Llun i Iau, 18:00 - 08:00 ar ddydd Gwener, £15 yr awr yn ychwanegol.

- Gwyliau banc, 00:00 - 00:00, £30 yr awr yn ychwanegol.

- Ystafell ddigon mawr i wneud yr elfen ymarferol o'r cwrs (cofiwch am bellter cymdeithasol yn ystod Cofid-19). Ar gyfer 12 unigolion yn mynychu, mae maint yr ystafell angen bod yn fwy na 36 metr sgwâr.

- Ystafell sydd ddigon mawr i'w ddefnyddio ac mae posib unai arddangos llun taflunnydd ar y wal neu lle i sgrȋn. Hefyd rhywle lle nad oes sŵn a dim fydd yn tynnu sylw ayyb.

- Mynediad i gyfleusterau lles.

COSHH Awareness Training North Wales and the North West.
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin
Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth Iechyd a Diogelwch

Am fwy o wybodaeth ar ymgynghoriaeth a hyfforddiant iechyd a diogelwch, os gwelwch yn dda cliciwch yma.