Croeso i adran Adnoddau Dynol yr Hive Collaborative. Rydym yn darparu gwasanaeth ymgynghoriaeth cynghorol i amrywiaeth eang o fusnesau. Mae'r rhain yn cynnwys mentrau bach a chanolig hyd at gwmnioedd cyfyngedig cyhoeddus. Yn ychwanegol i'r ymgynghoriaeth a'r cyngor, byddwn ni'n rhoi'r dulliau i chi ddelio gyda thasgau rheoli adnoddau dynol dyddiol yn hyderus a chyfreithiol.

Ein Hymgynghorwyr

Mae ein ymgynghorwyr Adnodday Dynol yn gymwys hyd at lefel CIPD 5 o leiaf. Mae hyn yn golygu eu bod â chymhwyster lefel graddedig ym mhwnc Rheoli Adnoddau Dynol. CIPD(Character Institute for Personnel and Development) yw'r corff proffesiynol ar gyfer Adnoddau Dynol. Ynghyd â'r cymhwyster, mae ganddynt brofiad eang mewn gwahanol fathau o sefydliadau. Maent yn wybodus ac yn gweithio at y safonnau a deddfwriaeth mwyaf diweddar, sy'n gallu newid yn ddyddiol. Maent yn gallu cynnig atebion i broblemau sy'n wynebu gwahanol fathau o fusnesau a'r materion adnoddau dynol sy'n codi ynddynt yn weithredol ac ar lefelau strategol.

Cysyniad Hive Collaborative

Rydym yn gwmni Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol ac Iechyd Galwedigaethol cenedlaethol, integredig sydd wedi'i leoli yn yr Wyddgrug, Gogledd Cymru. Rydym yn falch fod gennym ddau aelod o staff sy'n rhugl yn y Gymraeg. Rydym yn cynnig ymgynghoriaeth, cyngor a chyrsiau blaengar o safon diwydiant ym mhob agwedd ar Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol ac Iechyd Galwedigaethol. Mae ymgynghorwyr a hyfforddwyr 'Hive' yn gweithio gyda chi i ddarparu datrysiad cyflawn i rwymedigaethau gorfodol Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol." Paul Deaves, Rheolwr Gyfarwyddwr, Aelod Cyswllt CIPD

Bydd ein ymgynghorwyr adnoddau dynol yn gweithio gyda'ch busnes fel 'gwenyn mewn cwch gwenyn'. Oll yn gweithio gyda'n gilydd i gyrraedd un nod, sef cwblhau'n llwyddiannus y prosiect rydych yn ei roi i ni. Mae ein ymgynghorwyr yn uwch weithwyr yr Hive Collaborative ac yn cael eu cefnogi'n llawn gan dȋm admin a rheoli yn yr Wyddgrug. Lle bo angen, maent hefyd yn gallu derbyn cyngor gan ein tȋm echyd a Diogelwch, Iechyd Galwedigaethol a thȋm arweiniol. Mae'r mathau yma o fusnes yn aml yn gydgysylltiedig, felly pan rydych yn gweithio gyda ni, byddech yn derbyn tawelwch meddwl bod cefnogaeth ar gael ym mhob maes. Mae cwsmeriaid yn derbyn rheolwr busnes yn ein prif swyddfa yn yr Wyddgrug a bydd o leiaf un ymgynghorydd adnoddau dynol yn gweithio gyda chi yn uniongyrchol. Mae hyn yn golygu bod perthynas yn datblygu sy'n golygu cromlin ddysgu effeithiol ac olrhain gwaith llawn.

10 mantais o ddefnyddio ymgynghoriaeth adnoddau dynol

 1. Hyrwyddo diwylliant Pobl cadarnhaol ar draws eich sefyliad
 2. Hybu morâl, cynyddu safonau gwaith a helpu i dyfu'ch busnes trwy arddangos eich ymrwymiad i Reoli Pobl.
 3. Cadw staff trwy; recriwtio o safon, cydnabyddiaeth, adborth a datblygiad.
 4. Lleihau achwyniadau a salwch.
 5. Gwella delwedd eich sefydliad i'r cyhoedd a'ch cystadleuwyr trwy arddangos eich ymrwymiad i strategau rhagweithiol Rheoli Pobl.
 6. Sicrhau cydymffurfiad â chyfraith cyflogaeth adnoddau dynol a diweddaru deddfwriaeth yn barhaus.
 7. Lleihau'r amser sy'n cael ei dreulio yn delio gyda problemau adnoddau dynol. Gwneud yn siwr bod polisiau a gweithdrefnau mewn grym ac yn cael eu dilyn ym mhob agwedd o'r busnes.
 8. Gwella eich systemau rheoli adnoddau dynol yn barhaus.
 9. Rheoli Iechyd Meddwl yn y gwaith yn llwyddiannus.
 10. Gallu canolbwyntio ar redeg eich busnes tra'n bod ni yn delio gyda'ch materion adnoddau dynol.

Derbyniwch ymgynghoraieth/adolygiad adnoddau dynol AM DDIM

Llenwch y ffurflen oddi tano a bydd un o'n uwch-ymgynghorwyr mewn cysylltiad i drefnu eich adolygiad am ddim gyda dim ymrwymiad i ddod i gytundeb wedyn.

Atebion Ymgynghoraieth Adnoddau Dynol

Mae ein busnes wedi'w sefydlu yn yr Wyddgrug, Gogledd Cymru. Rydym yn cynnig ymgynghoriaeth i fusnesau lleol ar eu safle gwaith neu gallwn weithio ar-lein os yw'r dasg, hyfforddiant a phrosiect yn caniatau. Rydym yn hapus i ymestyn ein gwasanaeth ymgynghori adnoddau dynol yn genedlaethol os oes angen. Yn yr achlysuron yma, efallai mai gweithio ar-lein fydd yr ateb mwyaf fforddiadwy. Wrth gwrs, mae cymorth ar eich safle gwaith ar gael hefyd. Cysylltwch ni ar 01352 781965 am fwy o fanylion.

Ein Gwasanaethau Adnoddau Dynol

Mae sefydliadau yn ein defnyddio oherwydd ein profiad a gallu yn y maes rheoli Adnoddau Dynol. Efallai bod hyn oherwydd eu bod yn cael trafferth i recriwtio y person cywir am swydd wag, neu bod eu tȋm yn brysur yn gweithio ar brosiectau eraill. Mae rhai busnesau yn syml eisiau canolbwyntio ar weithgareddau craidd y busnes. Rydym hefyd yn gweithio gyda mentrau bach canolig law yn llaw gyda eu tȋm adnoddau dynol yn canolbwyntio ar un dasg sy'n achosi problemau. Mae ein gwasanaeth ymgynghoriaeth adnoddau dynol yn cynnwys:

 • Rheoli gweithwyr
 • Cyflog a buddion
 • Cyfraddoldeb
 • Polisiau preifatrwydd gweithwyr a GDPR
 • Egwyddorion busnes; gwarchod data, rheoliadau amser gweithio, ayyyb.
 • Cynllunio a Pholisi Adnoddau Dynol
 • Cyfrifianellau Cyflogaeth; gwyliau blynyddol ayyb.
 • Cytundebau /Amodau a Thelerau
 • Holl Broses Recriwtio
 • Teulu a Gwaith; absenoldebau mamolaeth ayyb.
 • Perthynas Gweithwyr
 • Terfynu Contract
 • Gweithio hyblyg
 • Gweithdrefnau disgyblaeth ac achwyndebau
 • Anghydfodau ac apeliadau
 • TUPE.
 • Siartiau llif, rhestrau gwirio, dogfennau model a pholisiau
 • Deddfwriaethau; gan gynnwys y rhai sy'n dod i rym

Gallwn roi cymorth i chi gyda phrosiectau unigol a/neu darparu gwasanaeth ymgynghoriaeth lle gallwch ein henwebu fel un o'ch rheolwyr adnoddau dynol cymwys.

Camau Nesaf Beth bynnag fo'r math, maint a natur eich busnes a pha bynnag lefel o strategau rheoli pobl sydd ganddoch, rydym yma i'ch helpu. Ffoniwch ni heddiw i drafod eich gofynion ac archebu eich asessiad adnoddau dynol sydd AM DDIM.

Ffôn: 01352 781965 E-bost: hello@hivecollaborative.co.uk

Arbenigwyr Rheoli Adnoddau Dynol