Gwobr QA Lefel 3 Cymorth Cyntaf Pediatreg (RQF)

Prȋs £95 (TAW ddim yn berthnasol).

Mae'r cwrs rheoledig Cymorth Cyntaf Pediatreg yn gwrs deuddydd sy'n cael ei ddysgu'n gyfunol ar hyn o bryd gyda cyfwerth o 1 diwrnod yn cael dreulio gan yr unigolion yn cwblhau modiwl ar-lein gyda 1 diwrnod o ddysgu wyneb-yn-wyneb yn dilyn wedyn. Mae'r rhan wyneb-yn-wyneb o'r cwrs hon yn ymarferol felly mae'n rhaid i'r cynrychiolwyr fod yn gallu ymdopi â hyn i allu cymryd rhan. Hwn yw'r cwrs o'r safon uchaf ar gyfer y rhai sy'n delio â phlant a babanod. Mae cyrsiau agored ar gael yn ein ystafell hyfforddi yn yr Hive Collaborative, Prospect House, Factory Road, Sandycroft, Glannau Dyfrdwy. CH5 2 QJ. Rydym hefyd yn gallu arwain cyrsiau yn eich gweithle chi os oes ganddoch glwstwr o staff sydd angen hyfforddiant. Gweler oddi tano y cyrsiau agored sydd ar gael yn Sandycroft. Mae pob dyddiad sydd ar gael mewn gwyrdd. Os does dim dyddiad gwyrdd i'w weld, plȋs edrychwch ar y misoedd canlynol. Os cliciwch ar dyddiad cyntaf yr hyfforddiant, mi gewch yr opsiwn i archebu lle trwy glicio ar y botwm Archebwch Nawr o dan y botwm gwyrdd sy'n dweud Available. Unrhyw broblemau, plȋs ffoniwch ni ar 01352 781965.

Searching Availability...

Ffoniwch ni i drafod Gostyngiadau Grŵp a Cyfateb Prȋs - 01352 781965. Rydym wedi cwblhau asesiad risg Cofid-19 ar gyfer pob un o'n cyrsiau. Os oes ganddoch chi unrhyw bryderon ynglŷn â hyn, rydym yn fwy na hapus i rannu ein dargynfyddiadau gyda chi. Prȋs cyrsiau mewnol hyd at 6 unigolyn yw £420. Cysylltwch ni os gwelwch yn dda ar gyfer grwpiau sy'n fwy na 6 unigolyn. Hwn yw'r cwrs Cymorth Cyntaf Llawn Pediatreg. Mae'n gwrs 2 ddiwrnod sy'n cael ei ddysgu'n gyfunol ar hyn o bryd gyda cyfwerth o 1 diwrnod yn cael dreulio gan yr unigolion yn cwblhau modiwl ar-lein gyda 1 diwrnod o ddysgu wyneb-yn-wyneb yn dilyn wedyn. Bydd y cwrs yn eich helpu i gydymffurfio gyda gofynion rheoliadol os yw eich busnes yn delio gyda gofal plant a babanod yn broffesiynol. Hwn yw'r cymhwyster o'r safon uchaf i bawb sy'n gweithio gyda plant a babanod. Sefydliadau fydd angen y cymhwyster yma:

 • Meithrinfeydd
 • Gofalwyr plant
 • Clybiau ar ôl ysgol
 • Au pairs
 • Nanis
 • Sefydleoedd chwaraeon a hamdden

Efallai y bydd eich busnes angen cynrychiolwyr i fod yn gynorthwywyr cyntaf ar gyfer eich staff chi hefyd yn ogystal a'r plant. Os mai dyma'r sefyllfa, bydd angen i rai o'ch staff fynychu un o'r cyrsiau oddi tano:

 • Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng (EFAW)
 • Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (FAW)

Os ydych angen unrhyw un o'r cyrsiau uchod, ffoniwch ni os gwelwch yn dda i drafod opsiynau - 01352 781965

Adborth Diweddar - Kelly, NEWCIS, Yr Wyddgrug - 08.11.2021

Pa ran o'r cwrs oedd fwyaf gwerthfawr i chi? - Yr hyfforddwr! A'r gallu i ail-ymweld â'r cwrs ar-lein. A oes ganddoch chi unrhyw awgrymiadau sut allwn wella'r cwrs? - Ddim yn siwr i fod yn onest. Hwn yw'r cwrs cymorth cyntaf gorau 'rydw i wedi mynychu ers 25 mlynedd o weithio gyda plant a phobl ifanc. Unrhyw sylwadau eraill? - Gwych, pleserus ac addysgiadol. Hyfforddiant arbennig yn gyffredinol. Darllenwch fwy o adolygiadau ar ein tudalen cyrsiau cymorth cyntaf pediatreg ar waelod y dudalen.

Y cwrs cywir?

Os yw'r rhan fwyaf o'ch staff wedi mynychu a llwyddo yn y cwrs llawn cymorth cyntaf pediatreg, efallai y bydd hi'n ddigonol i weddill eich staff fynychu cwrs cymorth cyntaf 1 dydd pediatreg mewn argyfwng i wneud yn siwr bod ganddoch ddigon o staff â sgiliau cymorth cyntaf. Os hoffech gael eich arall-gyfeirio i'r cws un dydd hwn, cliciwch yma. Rhiant, perthynas neu ffrind sy'n gofalu am blant neu babanod? Efalllai y byddwch chi hefyd eisiau mynychu y cwrs hon os ydych yn riant, berthynas neu ffrind sydd mewn cyswllt aml gyda eich plant neu plant eraill. Mae gwybod eich bod yn gallu helpu baban neu blentyn sydd mewn trafferth yn dawelwch meddwl.

Paediatric First Aid Course Flintshire

Cyrsiau Cymorth Cyntaf Pediatreg - Gwybodaeth

Hwn yw'r cwrs cymorth cyntaf pediatreg i safon diwydiant. Mae'n gwrs 2 ddiwrnod o ddysgu cyfunol gyda modiwl ar-lein yn cyfateb i 1 diwrnod a dim ond 1 diwrnod o ddysgu wyneb-yn-wyneb mewn amgylchedd dosbarth.

Hwn yw'r Cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg y byddwch ei angen os yw'ch gweithle, amgylchedd neu ddigwyddiad yn delio hefo plant a babanod.

Os ydych angen y cwrs yma ar gyfer nifer fawr o ddeiliaid, efallai y bydd yn fwy cost-effeithiol i ni ddod atoch chi. Rydym yn awgrymu'n gryf i chi rannu eich asesiad risg cymorth cyntaf gyda ni. Mae hyn yn golygu y gallwn ychwaegu elfennau arbennig i'r cwrs safonol yn ddibynol ar y math o argyfwng bydd eich gweithle yn debygol o wynebu. Cofiwch bod ein holl hyfforddwyr yn gymwys yn feddygol; doctoriaid, parafeddygon a nyrsus damweiniau brys. Plȋs cysylltwch ni ar 01352 781965 am fwy o wybodaeth.

Sgiliau Cymorth Cyntaf

Ar ôl cwblhau y cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg yma, bydd cynrychiolwyr yn gallu ymateb yn hyderus i'r sefyllfaoedd o argyfwng oddi tano. Byddent yn dysgu sgiliau achub bywyd syml, yn gallu asesu a monitro yr anafedig a gwybod lle i gael cymorth . yn ogystal a hyn, byddent yn dysgu a deall rheoliadau iechyd a diogelwch yn y gweithle. Achlysuron o Argyfwng (plant a babanod yn unig):

 • Ddim yn ymateb ond yn anadlu.
 • Ddim yn ymateb a ddim yn anadlu/defnydd o ddiffibriliwr (AED).
 • Gwaedu a thagu
 • Llosgiadau a sgaldiadau
 • Gwrthrychau estron yn y clustiau, llygaid a'r trwyn.
 • Gorboethi a hypothermia
 • Tymheredd a salwch

Rydym hefyd yn trafod beth sydd angen ei wneud mewn argyfwng meddygol gan gynnwys:

 • Anaf pen
 • Trawiadau e.e. trawaiadau epilepsi
 • Adwaith alergedd difrifol (sioc anaphylactic)
 • Asthma
 • Llid yr ymennydd
 • Digwyddiad Diabetig
 • Anaf i gyhyr, asgwrn neu gymal, yn cynnwys yr asgwrn cefn.
 • Llyncu rhywbeth niweidiol.

Paratoi ac Amserlen Cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg

Byddwch yn derbyn pecyn hyfforddi personol sydd yn cynnwys llawlyfr cyfredol. Byddwch hefyd yn derbyn amddifynnydd y wyneb ar gyfer ymarfer CPR, offer rhag Cofid, ac offer hyfforddi cymorth cyntaf i'w ddefnyddio yn ystod y cwrs. Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg fel arfer ar gael unwaith y mis, gyda'r diwrnod wyneb-yn-wyneb fel arfer yn dechrau am 09:00 hyd at 16:00. Bydd yr amser a gymrith i gwblhau y modiwl ar-lein, sy'n gyfwerth i 1 diwrnod, yn cael ei gwblhau yn amser gwaith/rhydd y cynrychiolwyr. Rydym yn arwain cyrsiau mewn nifer o leoliadau o amgylch Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin. Os hoffech i ni arwain y cwrs ar eich safle chi, gallwn gynnig hyblygrwydd o amgylch y cloc 24/7. Nid yw pob lleoliad yn cynnig bwyd, felly rydym yn argymell eich bod yn dod a cinio gyda chi os nad ydym yn dweud fel arall. Byddem yn gyrru cyfarwyddiadau ymuno'r cwrs pan fyddwch yn archebu lle a hefyd gwybodaeth ynghylch â chyfleusterau bwyd lleol. Yr unig beth rydym yn gofyn ohonoch yw eich bod yn cyrraedd yn barod i ddysgu.

Cyflwyno'r Cwrs

Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg yn cael ei gyflwyno fel cwrs cyfunol 2 ddiwrnod. Bydd cyfwerth i 1 diwrnod yn cael ei gwblhau gan yr uigolyn yn dysgu ar-lein yn eu hamser gwaith/rhydd. Mae'r un diwrnod o ddysgu cymorth cyntaf wyneb-yn-wyneb yn cael ei gyflwyno mewn amgylchedd ddosbarth. Mae'n gwrs ymarferol felly mae'n rhaid bod yr unigolyn â'r gallu i ymuno yn gorfforol. Byddent yn dysgu sgiliau a magu hyder dros y 2 ddiwrnod (1 diwrnod ar-lein ac 1 diwrnod wyneb-yn-wyneb) i allu delio gyda amrywiaeth eang o sefyllfaoedd. Mae angen i'r unigolyn fod â lefel da o Saesneg. Os mai Cymraeg yw iaith gyntaf eich aelod o staff, rydym hefyd yn gallu cynnig y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. I wneud yn siwr eich bod yn derbyn y profiad dysgu orau, rydym yn cadw maint y grwpiau i 12 neu lai. Hefyd mae'n ofynol i bawb sy'n mynychu'r cwrs fod yn gallu cymrd rhan yn ymarferol.

Diwydrwydd Dyladwy

Mae holl hyfforddwyr yr Hive Collaborative yn gymwys yn glinigol ac yn brofiadol mewn gofal clinigol mewn argyfwng; e.e. doctoriaid meddygol, parafeddygon a nyrsus damweiniau ac achosion brys. Nid yw hyn yn ofynol gan yr HSE ond rydym yn credu y byddwch yn manteisio ar eu sgiliau a phrofiadau. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth gefnogol i'r rhai sydd wedi gorfod delio gyda argyfwng cymorth cyntaf ac felly angen adborth neu cymorth iechyd meddwl. Edrychwch ar ein tudalen Amdanom Ni i weld proffilau ein staff.

Asesiadau Cwrs Cymorth Cyntaf Pediatreg

Mae'n rhaid i unigolion gwblhau eu dysgu ar-lein cyn mynychu y cwrs wyneb-yn-wyneb i fod yn gymwys i gael eu hasesu, sydd yn cael ei wneud trwy arsylwi parhaus a chwestiynnu yn ystod y cwrs e.e. gweithgareddau, cwis a chware rôl. Ar ôl cwblhau y cwrs yn llwyddiannus, bydd yr unigolyn yn derbyn tystysgrif Cymorth Cyntaf Pediatreg sy'n ddilys am 3 blynedd.

Adborth cyrsiau cymorth cyntaf pediatreg

Mae adborth o'n cyrsiau cymorth cyntaf yn hynod bwysig i ni. Dyma rai o'r adborth mwyaf diweddar o'n cyrsiau.