Pecynnau Cymorth Cyntaf ar gyfer y Gweithle

Cymrwch gip olwg ar ein cyflenwad o becynnau cymorth cyntaf proffesiynol sydd yn cydymffurfio i Safonnau Prydeinig. Mae pecynnau cymorth cyntaf ar gyfer y gweithle ar gael mewn maint bach, canolig a mawr i gydfynd gyda y nifer o bobl yn eich sefydliad, safle neu glwb.

Cyflenwadau Cymorth Cyntaf

Rydym yn gwerthu pecynnau cymorth cyntaf gwag yn ogystal a phecynnau ail-gyflewni. Gwnewch yn siwr eich bod rhai chi yn gyfoes. Rydym yn awgrymu bod eich busnes neu glwb yn dewis person i wirio eich cyflenwadau cymorth cyntaf yn reolaidd.

Y Pecyn Cymorth Cyntaf Orau

Fel rydym wedi crybwyll eisioes, mae pob un o'n pecynnau cymorth cyntaf yn cydymffurfio gyda safonnau Prydeinig. Felly, maent ymysg y gorau ar y farchnad. Er hyn, pan yn penderfynu pa becyn cymorth cyntaf rydych am ei brynu, efallai ei bod werth ystyried y canlynol:

 • Swyddfeydd - mae pecyn cymorth cyntaf anhyblyg yn berffaith.
 • Gweithgareddau tu allan - Pecynnau cymorth cyntaf chwaraeon, e.e. efallai y bydd gwell cael bag gwrth-ddŵr ar gyfer pel-droed.
 • Pecynnau cymorth cyntaf trafeilio -Gwych ar gyfer y rheiny sy'n treulio amser ar y ffordd. Mae'n bosib ei fod angen bod yn becyn gwrth-ddŵr a bydd y maint yn ddibynol ar y nifer o bobl yn y grŵp.
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf ar Gyfer y Car - Mae bagiau neu bocsys cymorth cyntaf yn dda. Rydym yn awgrymu eich bod yn ei gysylltu gyda felcro o dan set neu yn gist y car, jyst angen gwneud yn siwr ei fod yn hawdd cael gafael arno.
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf Babanod a PhlantUnrhyw becyn cymorth cyntaf safonol on gwnewch yn siwr eich bod a gorchuddion llai ynddo.
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf Teulu a Chartref - Defnyddiwch y pwyntiau uchod i adeiladu eich pecyn neu fag cymorth cyntaf eich hun. Os nad ydych yn siwr, jyst prynwch becyn safonol Prydeining.

Pecynnau Cymorth Cyntaf ar gyfer y Gwaith

Ydi eich pecyn cymorth cyntaf gwaith yn cyd-fynd âg argymhellion yr HSE? Bydd asesiad gofynion cymorth cyntaf eich gweithle yn adlewyrchu cynnwys hanfodol eich pecynnau cymorth cyntaf. Fel canllaw, lle mae gweithrediadau yn risg-isel (er enghraifft gwaith desg):

Gofynion isafswm pecynnau cymorth cyntaf yn y gweithle

 • pamffled gyda argymhellion cyffredinol cymorth cyntaf
 • gorchuddion di-haint o feintiau amrywiol wedi'w lapio'n unigol (plasters)
 • gorchuddion (dressing) di-haint ar gyfer y llygaid
 • rhwymyn trionglog wedi'w lapio'n unigol
 • pinau diogelwch
 • gurchuddion di-haint canolig a mawr sydd wedi eu lapio'n unigol
 • Menyg tafladwy heb latecs
 • cadachau sebon wedi'w lapio'n unigol

Rydym yn awgrymu eich bod yn gweithredu'r un gofynion ar gyfer eich:

 • Pecynnau cymorth cyntaf ar gyfer gweithgareddau tu allan
 • Pecynnau cymorth cyntaf trafeilio
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf ar Gyfer y Car
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf Babanod a Phlant
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf Teulu a Chartref

Faint o becynnau cymorth cyntaf ydw i ei angen?

Mae pecynnau a chyfleusterau cymorth cyntaf yn ogystal a swyddogion cymorth cyntaf angen bod ar gael i weithwyr drwy gydol yr amser yn ystod amser gwaith. Mae'n bwysig cofio bod hyn yn berthnasol i'r rhai sy'n gweithio'r nos ac oriau tros-amser hefyd. Mae pob gweithiwr angen mynediad i becyn cymorth cyntaf ac mae angen arwydd yn dangos ei leoliad yn glir. Mae angen o leiaf un pecyn cymorth cyntaf yn eich gweithle. Bydd y nifer o weithwyr a chynllun eich safle gwaith yn gallu golygu eich bod angen mwy nag un pecyn cymorth cyntaf e.e. dwy adeilad ar yr un safle.

Gwirio ac ail-lenwi cynnwys eich pecynnau cymorth cyntaf.

Dylsech chi wirio cynnwys eich pecyn cymorth cyntaf yn reolaidd. Mae'r rhan fwyaf o'r eitemau, yn enwedig y rhai di-haint â dyddiad dod i ben. Ar gyfer eitemau sydd ddim yn ddi-haint, sydd heb dyddiad dod i ben, mae'n arferiad da eu gwirio hwythau hefyd i wneud yn siwr eu bod dal yn addas ac mewn cyflwr da.

Person Penodedig

Dylsech chi benodi rhywun i gymryd gofal o'ch pecynnau cymorth cyntaf. Mae'r person penodedig yn gyfrifol am eich holl drefniadau cymorth cyntaf. Mae hyn yn cynnwys edrych ar ôl eich offer a chyfleusterau cymorth cyntaf a ffonio y gwasanaethau brys. Yn ddibynol ar faint eich sefydliad, efallai bydd angen mwy nag un person penodedig gan bod angen i un fod ar gael drwy'r adeg tra bod pobl yn gweithio. Mewn rhai sefyllfaoedd, does dim angen hyfforddiant cymorth cyntaf ffurfiol, ond rydym yn cynghori i'ch berson penodedig fod â o leiaf a tystysgrif achrededig cymorth cyntaf yn y gweithle mewn argyfwng. Edrchwch ar ein amrywiaeth eang o gyrsiau cymorth cyntaf drwy glicio yma.

Cydymffurfiad BS 8599-1:2019

Mae pob un o'n pecynnau cymorth cyntaf ar gyfer y gwaith yn cydymffurfio gyda BS 8599-1:2019. Os ydych yn prynu pecyn cymorth cyntaf, edrychwch am un Safonol Prydeining (BS) 8599. Yn ôl y gyfraith, nid yw'ch pecyn yn gorfod cyndymffurfio â'r safon ond dylsech wirio ei fod yn becyn sy'n cynnwys yr hyn oedd yn ganfyddadwy yn eich asesiad risg.

Pam prynu gennym ni?

 • Rydym yn stocio amrywiaeth llawn o gynnyrch cymorth cyntaf safon Prydeining ac yn eu gwerthu i chi am brisiau hynod o isel.
 • Diogelwch ar-lein - mae ein gwefan gyda thystysgrifau SSL ac rydym yn defnyddio system dalu Stripe am eich tawelwch meddwl. Rydym hefyd yn gally cynnig taliadau trwy BACS neu anfoneb.
 • Yn yr achos annisgwyl na fyddech 100% hapus gyda'ch cynnyrch, rydym yn hapus i'w dderbyn yn ôl a chynnig ad-daliad llawn.
 • Danfoniad am ddim ar gyfer archebion dros £60
 • Danfoniad diwrnod nesaf ar archebion cyn 16:00 (Sul-Iau)
 • Danfoniad yr un diwrnod ar gael ar gyfer archebion cyn 12:00 (Llun-Gwe)
 • Edrychwch ar ein adborth ar Google am dawelwch meddwl ychwanegol :).

Dangos pob 3 canlyniad