Gwobr QA Lefel 3 Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster (RQF)

£135 (TAW ddim yn berthnasol)

Mae'r cwrs rheoledig Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster hon yn gwrs deuddydd sy'n cael ei ddysgu'n gyfunol ar hyn o bryd gyda cyfwerth o 1 diwrnod yn cael dreulio gan yr unigolion yn cwblhau modiwl ar-lein gyda 1 diwrnod o ddysgu wyneb-yn-wyneb yn dilyn wedyn. Mae'r rhan wyneb-yn-wyneb o'r cwrs hon yn ymarferol felly mae'n rhaid i'r cynrychiolwyr fod yn gallu ymdopi â hyn i allu cymryd rhan. Mae cyrsiau agored ar gael yn ein ystafell hyfforddi yn yr Hive Collaborative, Prospect House, Factory Road, Sandycroft, Glannau Dyfrdwy. CH5 2 QJ. Rydym hefyd yn gallu arwain cyrsiau yn eich gweithle chi os oes ganddoch glwstwr o staff sydd angen hyfforddiant. Gweler oddi tano y cyrsiau agored sydd ar gael yn Sandycroft. Mae pob dyddiad sydd ar gael mewn gwyrdd. Os does dim dyddiad gwyrdd i'w weld, plȋs edrychwch ar y misoedd canlynol. Os cliciwch ar dyddiad cyntaf yr hyfforddiant, mi gewch yr opsiwn i archebu lle trwy glicio ar y botwm Book Now o dan y botwm gwyrdd sy'n dweud Available. Unrhyw broblemau, plȋs ffoniwch ni ar 01352 781965. Archebwch Nawr o dan y botwm gwyrdd sy'n dweud Available. Unrhyw broblemau, plȋs ffoniwch ni ar 01352 781965.

Searching Availability...

Ffoniwch ni i drafod Gostyngiadau Grŵp a Chyfatebiaeth Prȋs - 01352 781965. Mae pob un o'n cyrsiau wedi cael asessiad risg ac wedi'w addasu i wneud mor ddiogel a phosibl rhag Cofid 19. Os oes ganddoch bryderon ynglŷn a hyn, rydym yn fwy na hapus i rannu a thrafod canfyddiadau yr asesiad risg gyda chi. Mae prisiau cyrsiau mewnol - hyd at 6 o bobl yn £495. Am fwy na 6 unigolyn , plȋs cysylltwch am y gost. Mae'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) yn adnabod bod hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng yn rhoi sgiliau ymarferol a gwybodaeth angenrheidiol i gynorthwywyr cyntaf i ddelio gyda argyfwng cymorth cyntaf. Mae hefyd yn helpu sefydliadau gydymffurfio gyda'r safonau sydd wedi eu gosod gan y Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf).

First Aid at Work Requalification course

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster

Rydym yn cynnig y cwrs deuddydd Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster i unigolion a busnesau. Mae'r cwrs ar gael i unrhyw un o oedran 16+ sydd eisiau ail-gymhwyso unwaith bod eu tystysgrif cyfredol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle neu Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster yn agosau at ddiwedd y cyfnod dilys. Bydd yr unigolion sy'n cwblhau y cwrs yn llwyddiannus yn derbyn tystysgrif sy'n ddilys am 3 blynedd arall. Os yw dyddiad eich tystysgrif wedi dod i ben, bydd angen i chi gwblhau y cwrs 3 diwrnod eto. Cysylltwch ni gyntaf i wneud yn siwr ar 01352 781965.

Y cwrs cywir?

Dyma'r cwrs rydych chi angen ar gyfer ail-gymhwyso tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn amgylchedd risg uchel. Rydym hefyd yn cynnig cwrs byrrach 1 diwrnod Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng (EFAW) sydd yn addas mewn amgylchedd risg isel. Os gwelwch yn dda cliciwch yma i gael eich arall-gyfeirio i'r dudalen hon.

Os nad ydych yn sicr pa gwrs sydd fwyaf addas, neu'n angenrheidiol i gydymffurfio â rheoliadau, plȋs cysylltwch am gyngor. Bydd un o'n arbenigwyr iechyd a diogelwch yn sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir - 01352 781965. Mae'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) hefyd yn cynnig gwybodaeth i'ch helpu wneud penderfyniad.

Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster - Gwybodaeth

Hwn yw'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster. Mae'n gwrs 2 ddiwrnod sy'n cael ei ddysgu'n gyfunol ar hyn o bryd gyda cyfwerth o 1 diwrnod yn cael dreulio gan yr unigolion yn cwblhau modiwl ar-lein gyda 1 diwrnod o ddysgu wyneb-yn-wyneb yn dilyn wedyn. Bydd angen i chi fod â thystysgrif cyfredol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle neu Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster i gael eich derbyn ar y cwrs. Hwn yw'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle y byddwch ei angen os yw'ch gweithle, amgylchedd neu ddigwyddiad yn cael ei gategoreiddio fel rhywle risg uchel e.e. gweithio â phrosesau poeth, gweithgynhyrchu, adeiladu neu lleoliadau gyda offer symudol. Mae ysgolion, gwestai a chartrefi gofal hefyd o fewn yr un categori yn ddibynol ar y nifer o weithwyr, westeion neu breswylwyr sy'n bresenol. Yn ogystal a hyn, efallai y byddwch angen y cwrs hwn os yw'ch sefydliad wedi nodi bod hyfforddiant cymorth cyntaf ychwanegol yn anghenrheidiol e.e. aelod o staff gyda anabledd neu gyflwr meddygol. Er hyn, nid dyma'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle llawn, i gwblhau y cwrs yma mae'n rhaid i'r deiliaid fod â thystysgrif cyfredol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle neu Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster. Bydd y cwrs hon gloywi sgiliau angenrheidiol eich cynorthwywyr cyntaf i ddelio gyda salwch ac anafiadau yn y gweithle. Efallai y bydd eich asesiad gofynion cymorth cyntaf wedi tynnu sylw at yr anafiadau a'r salwch yma. Os ydych angen cymorth i gwblhau asesiad gofynion cymorth cyntaf, cysylltwch un o'n arbenigwyr iechyd a diogelwch am gyngor - 01352 781965.

Sgiliau Cymorth Cyntaf Ar ôl cwblhau y cwrs cymorth cyntaf yma, bydd unigolion yn gallu cynnig ymateb hyderus i'r sefyllfaoedd o argyfwng isod. Pan fo'r anafedig yn/gyda:

 • Anymwybodol ac yn anadlu ac anymwybodol a ddim yn anadlu
 • Gwaedu
 • Tagu
 • Dioddef o sioc
 • Llosgiadau
 • Man anafiadau (gan gynnwys crafiadau bach, cleisiau a pigynau bach e.e. pigyn draenen)
 • Anafiadau i'r frest
 • Anafiadau i'r llygad
 • Gwenwyn
 • Anaf i asgwrn, cyhyr neu gymal
 • Anafiadau pen ac asgwrn cefn

Bydd unigolion yn gallu estyn cymorth i'r rhai hynny sy'n dioddef o drawiad ar y galon, angina neu asthma, strôc, trawiadau, adwaith alergedd difrifol neu ddigwyddiad diabetig. Byddent hefyd yn gallu asesu a monitro'r anafedig, gwybod lle i dderbyn cymorth a bod yn hyderus wrth wneud adroddiad damwain gan gynnwys RIDDOR.

Paratoi ac Amserlen Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster

Byddwch yn derbyn pecyn hyfforddi personol sydd yn cynnwys llawlyfr cyfredol. Byddwch hefyd yn derbyn amddifynnydd y wyneb ar gyfer ymarfer CPR, offer rhag Cofid, ac offer hyfforddi cymorth cyntaf i'w ddefnyddio yn ystod y cwrs. Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster hon fel arfer ar gael unwaith y mis, gyda'r diwrnod wyneb-yn-wyneb fel arfer yn dechrau am 09:00 hyd at 16:00. Bydd yr amser a gymrith i gwblhau y modiwl ar-lein, sy'n gyfwerth i 1 diwrnod, yn cael ei gwblhau yn amser gwaith/rhydd y cynrychiolwyr. Rydym yn arwain cyrsiau mewn nifer o leoliadau o amgylch Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin. Os hoffech i ni arwain y cwrs ar eich safle chi, gallwn gynnig hyblygrwydd o amgylch y cloc 24/7. Nid yw pob lleoliad yn cynnig bwyd, felly rydym yn argymell eich bod yn dod a cinio gyda chi os nad ydym yn dweud fel arall. Byddem yn gyrru cyfarwyddiadau ymuno'r cwrs pan fyddwch yn archebu lle a hefyd gwybodaeth ynghylch â chyfleusterau bwyd lleol. Yr unig beth rydym yn gofyn ohonoch yw eich bod yn cyrraedd yn barod i ddysgu. Rydym hefyd angen gweld eich tystysgrif cymorth cyntaf cyfredol.

Cyflwyno'r Cwrs

Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf fel Ail-Gymhwyster yn cael ei gyflwyno fel cwrs cyfunol 2 ddiwrnod. Bydd cyfwerth i 1 diwrnod yn cael ei gwblhau gan yr uigolyn yn dysgu ar-lein yn eu hamser gwaith/rhydd. Mae'r un diwrnod o ddysgu cymorth cyntaf wyneb-yn-wyneb yn cael ei gyflwyno mewn amgylchedd ddosbarth. Mae'n gwrs ymarferol felly mae'n rhaid bod yr unigolyn â'r gallu i ymuno yn gorfforol. Byddent yn dysgu sgiliau a magu hyder dros y 2 ddiwrnod (1 diwrnod ar-lein ac 1 diwrnod wyneb-yn-wyneb) i allu delio gyda amrywiaeth eang o sefyllfaoedd. Mae angen i'r unigolyn fod â lefel da o Saesneg. Os mai Cymraeg yw iaith gyntaf eich aelod o staff, rydym hefyd yn gallu cynnig y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. I wneud yn siwr eich bod yn derbyn y profiad dysgu orau, rydym yn cadw maint y grwpiau i 12 neu lai. Hefyd mae'n ofynol i bawb sy'n mynychu'r cwrs fod yn gallu cymrd rhan yn ymarferol.

Diwydrwydd Dyladwy

Mae holl hyfforddwyr yr Hive Collaborative yn gymwys yn glinigol ac yn brofiadol mewn gofal clinigol mewn argyfwng; e.e. doctoriaid meddygol, parafeddygon a nyrsus damweiniau ac achosion brys. Nid yw hyn yn ofynol gan yr HSE ond rydym yn credu y byddwch yn manteisio ar eu sgiliau a phrofiadau. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth gefnogol i'r rhai sydd wedi gorfod delio gyda argyfwng cymorth cyntaf ac felly angen adborth neu cymorth iechyd meddwl. Edrychwch ar ein tudalen Amdanom Ni i weld proffilau ein staff.

Asesiadau Cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Mae'n rhaid i unigolion gwblhau eu dysgu ar-lein cyn mynychu y cwrs wyneb-yn-wyneb i fod yn gymwys i gael eu hasesu, sydd yn cael ei wneud trwy arsylwi parhaus a chestiynnu yn ystod y cwrs e.e. gweithgareddau, cwis a chware rôl. Ar ôl cwblhau y cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gweithle fel Ail-Gymhwyster sy'n ddilys am 3 blynedd.