Croeso i'r adran Iechyd a Diogelwch yn Hive Collaborative. Rydym yn darparu gwasanaeth cymorth ymgynghoriaeth iechyd a diogelwch i amrywiaeth eang o unigolion a busnesau. Mae'r rhain yn cynnwys unig fasnachwyr, busnesau bach a chanolig i sefydliadau CCC.

Yn ogystal â chyngor ac ymgynghoriaeth, byddwn yn rhoi'r adnoddau sydd eu hangen arnoch i fynd i'r afael â thasgau rheoli iechyd a diogelwch yn gyfreithlon ac yn hyderus o ddydd i ddydd.

Ein Hymgynghorwyr

Mae ein hymgynghorwyr Iechyd a Diogelwch yn Weithwyr Iechyd Proffesiynol sydd wedi cymhwyso (IOSH a NEBOSH) ac sy’n hynod o brofiadol (30+ o flynyddoedd). Maent yn gyfarwydd â'r safonau a'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf yn eu maes. Gallant ddarparu atebion i ystod amrywiol o fusnesau ar y materion iechyd a diogelwch sy'n codi ynddynt, ar lefel weithredol a strategol.

Cysyniad Hive Collaborative

Rydym yn gwmni Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol ac Iechyd Galwedigaethol cenedlaethol, integredig sydd wedi'i leoli yn yr Wyddgrug, Gogledd Cymru. Rydym yn falch fod gennym ddau aelod o staff sy'n rhugl yn y Gymraeg. Rydym yn cynnig ymgynghoriaeth, cyngor a chyrsiau blaengar o safon diwydiant ym mhob agwedd ar Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol ac Iechyd Galwedigaethol. Mae ymgynghorwyr a hyfforddwyr 'Hive' yn gweithio gyda chi i ddarparu datrysiad cyflawn i rwymedigaethau gorfodol Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol." Paul Deaves, Rheolwr Gyfarwyddwr, Aelod Cyswllt CIPD

Bydd ein hymgynghorwyr Iechyd a Diogelwch yn gweithio gyda'ch busnes fel 'gwenyn mewn cwch gwenyn'.Bydd pawb yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni un nod, sef cwblhau'r prosiect a gyfeiriwch atom yn llwyddiannus.

Mae ein hymgynghorwyr yn uwch weithwyr yn The Hive Collaborative ac yn cael eu cefnogi'n llawn gan dîm gweinyddol a rheoli yn ein canolfan yn yr Wyddgrug. Os bydd angen, gallant hefyd ofyn am gyngor ac arfer da gan ein timau Adnoddau Dynol, Iechyd Galwedigaethol ac Arweinyddiaeth. Mae'r meysydd busnes hyn yn aml yn gysylltiedig â’i gilydd, felly pan fyddwch chi'n dod ar ein gofyn cewch sicrwydd a thawelwch meddwl y byddwch yn cael cefnogaeth lawn ym mhob maes. Neilltuir rheolwr cyfrifon i gleientiaid yn ein Prif Swyddfa, ac o leiaf un ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch a fydd yn gweithio gyda chi yn uniongyrchol. Mae hyn yn sicrhau bod perthynas hirdymor yn cael ei datblygu, effeithlonrwydd dysgu ac olrhain llawn.

10 o fanteision a gewch wrth ddefnyddio Ymgynghoriaeth Iechyd a Diogelwch

 1. Cynnal gweithle diogel i staff, cwsmeriaid a'r cyhoedd.
 2. Hyrwyddo diwylliant iechyd a diogelwch cadarnhaol ar draws eich sefydliad.
 3. Cynyddu cynhyrchiant trwy lai o salwch ac anafiadau ymysg gweithwyr.
 4. Rhoi hwb i forâl mewnol, gwella safonau a helpu i dyfu eich busnes trwy ddangos eich ymrwymiad i Reoli Pobl ac Iechyd a Diogelwch.
 5. Gwella delwedd eich sefydliad i'r cyhoedd, a'ch cystadleuwyr trwy ddangos ymrwymiad i reoli Iechyd a Diogelwch yn rhagweithiol.
 6. Sicrhau cydymffurfiaeth a sbarduno gwelliant parhaus.
 7. Lleihau'r risg o ddamweiniau, anafiadau, marwolaethau, ymgyfreitha ac osgoi achosion cyfreithiol costus a chost gyffredinol iechyd a diogelwch.
 8. Lleihau faint o amser a dreulir yn delio â materion iechyd a diogelwch.
 9. Gwella'ch systemau rheoli iechyd a diogelwch yn barhaus.
 10. Canolbwyntio ar redeg eich busnes wrth i ni ofalu am iechyd a diogelwch.

Darparu Ymgynhoriaeth Iechyd a Diogelwch

Mae ein busnes wedi'w sefydlu yn yr Wyddgrug, Gogledd Cymru. Rydym yn cynnig ymgynghoriaeth i fusnesau lleol ar eu safle gwaith neu gallwn weithio ar-lein os yw'r dasg, hyfforddiant a phrosiect yn caniatau.

Rydym yn hapus i ymestyn ein gwasanaeth ymgynghori iecchyd a diogelwch yn genedlaethol os oes angen. Yn yr achlysuron yma, efallai mai gweithio ar-lein fydd yr ateb mwyaf fforddiadwy. Wrth gwrs, mae cymorth ar eich safle gwaith ar gael hefyd.

Cysylltwch ni ar 01352 781965 am fwy o fanylion.

BETH YW EICH DYLETSWYDDAU CYFREITHIOL?

Mae sefydliadau gyda 5 neu fwy o weithwyr yn gorfod cael, yn ôl y gyfraith:

 • Polisi Iechyd a Diogelwch ysgrifenedig a chyfredol.
 • Trefniadau ysgrifenedig am y sefydliad, cynllunio, rheoli, monitro ac adolygiad o arferiadau Iechyd a Diogelwch.
 • Dogfennu asesiadau risg digonol ac addas ar gyfer pob perygl sylweddol.
 • Y modd i gysylltu unigolyn iechyd a diogelwch enwebedig cymhwysol

Derbyniwch ymgynghoraieth/adolygiad iechyd a diogelwch AM DDIM

Llenwch y ffurflen oddi tano a bydd un o'n uwch-ymgynghorwyr mewn cysylltiad i drefnu eich adolygiad am ddim gyda dim ymrwymiad i ddod i gytundeb wedyn.

Ein Gwasanaeth Ymgynghoriaeth Iechyd a Diogelwch

Mae busnesau yn ein penodi ni am ein arbenigedd a phrofiad yn maes Iechyd a Diogelwch. Efallai eu bod yn cael trafferth dod o hyd i Reolwr neu Swyddog Iechyd a Diogelwch. Mae busnesau eraill yn syml eisiau canolbwyntio ar eu tasgau busnes craidd e.e. rhoi gwasanaeth i'w cwsmeriaid, datblygu'r busnes, creu incwm. Rydym hefyd yn cynorthwyo busnesau bach/canolig drwy weithio ochr yn ochr gyda nhw a chefnogi eu swyddodion iechyd a diogelwch cyfredol mewn tasgau arbenigol e.e. Asesiad Risg Tân. .

Mae ein gwasanaethau ymgynhoriaeth iechyd a diogelwch yn cynnwys:

 • Polisiau, gweithdrefnau a llawlyfrau iechyd a diogelwch.
 • Cydymffurfiaeth gyda'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle.
 • Rheoli prosiectau iechyd a diogelwch.
 • Adnabyddiaeth peryglon a risg.
 • Asesiad Risg.
 • Datganiadau Dulliau.
 • Dadansoddiad bylchau iechyd a diogelwch
 • Systemau Rheoli Iechyd a Diogelwch
 • Arolygu ac archwilio (HSG65, BS OHSAS 18001)
 • Pre-certification and preparation for ISO 45001.
 • Assistance in achieving accreditations, including Safe Contractor, CHAS, etc.
 • Support and advice.
 • Accident reporting.
 • Emergency preparedness.
 • VDU / workstation assessments.
 • HAVS – hand-arm vibration at work.
 • RIDDOR.
 • COSHH.
 • Training for nationally recognised qualifications., bespoke, company / task specific areas.
 • Training for appointed persons
 • Fire safety procedures and fire risk assessments.
 • Manual handling.
 • CDM regulations.
 • Contractor pre-qualification advice / Managing contractors.
 • Electrical testing (PAT).
 • Silica & asbestos compliance, advice and training.

We can assist with individual projects, and / or can provide an outsourced health & safety consultancy solution whereby we can be nominated as one of your competent health and safety consultants.

Camau Nesaf

Whatever the type, size and nature of your business, and whatever level of risk your business activities pose we’re here to assist you in your operational or strategic health and safety needs.

Call us today in confidence to discuss your requirements and book your FREE health and safety assessment.

Ffôn: 01352 781965

E-bost: hello@hivecollaborative.co.uk

Health & Safety Consultancy Experts.

Sign up

Sign up to receive FREE H&S updates direct to your email.